Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Organy - Zarząd Spółdzielni

 

ZARZĄD


   Kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statucie dla innych organów Spółdzielni. Zarząd składa się z 3 członków w tym z Prezesa Zarządu – wybieranego spośród kandydatów w drodze konkursu oraz Zastępcy Prezesa i Członka Zarządu, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarządu. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać stosowne kwalifikacje w zakresie kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych, a w szczególności w spółdzielczości mieszkaniowej oraz powinien posiadać uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie, w każdym przypadku wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem jasno sprecyzowanych i potwierdzonych faktami zarzutów. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni – Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu pracy. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

   Podstawy i zakres działania, skład, organizację pracy, tryb obradowania i podejmowania uchwał, podział czynności i odpowiedzialności oraz praw poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu ESM „Sielanka” uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3/2020 w dniu 24.02.2020 r.

Od 01.03.2021 roku Zarząd ESM "Sielanka" działa w składzie:

1. mgr Ewa SMERŻA                                       - Prezes Zarządu

2. mgr Adam Stemporzecki                            - Zastępca Prezesa

3. mgr inż. Piotr Szczepański                         - Członek Zarządu

 

W ramach struktury organizacyjnej służb etatowych ESM "Sielanka" funkcjonują trzy piony organizacyjne, podporządkowane członkom Zarządu. Zgodnie z podziałem czynności między członków Zarządu w skład poszczególnych pionów organizacyjnych wchodzą:

1. W pionie Prezesa Zarządu - Głównej Księgowej:

- Dział Członkowsko - Organizacyjny

- Obsługa Prawna Spółdzielni

- Dział Ekonomiczny

- Dział Rozliczeń Czynszowych, w strukturze którego wyodrębniono Sekcję Windykacji

2. W pionie Zastępcy Prezesa Zarządu:

- Dział Księgowości

3. W pionie Członka Zarządu:

- Dział Techniczno Eksploatacyjny

 

W zakresie spraw wchodzących w obszar działania podległego sobie pionu organizacyjnego, każdy z członków Zarządu dokonuje analiz, ocen i w tym zakresie przedkłada stosowne wnioski Zarządowi Spółdzielni.