Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 82,00m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Posiada dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz duże witryny na całej szerokości lokalu. Wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektryczną - media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Hetmańska 26
Powierzchnia: 106,76m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada jedno wejście oraz duże witryny na całej szerokości lokalu. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, media w lokalu są opomiarowane. W lokalu przez kilkanaście lat prowadzona była działalność turystuczna.  Lokal może być przezanczony na działalność handlową, usługowo - biurową. Możliwość najmu lokalu od 01.02.2019 roku.

Organy - Zarząd Spółdzielni

 

ZARZĄD


   Kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statucie dla innych organów Spółdzielni. Zarząd składa się z 3 członków w tym z Prezesa Zarządu – wybieranego spośród kandydatów w drodze konkursu oraz Zastępcy Prezesa i Członka Zarządu, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarządu. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać stosowne kwalifikacje w zakresie kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych, a w szczególności w spółdzielczości mieszkaniowej oraz powinien posiadać uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie, w każdym przypadku wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem jasno sprecyzowanych i potwierdzonych faktami zarzutów. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni – Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu pracy. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

   Podstawy i zakres działania, skład, organizację pracy, tryb obradowania i podejmowania uchwał, podział czynności i odpowiedzialności oraz praw poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu ESM „Sielanka” uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 64/2010 w dniu 30.08.2010 r.

Od 2005 roku Zarząd ESM "Sielanka" działa w składzie:

1. mgr inż. Mieczysław SZAŁACHOWSKI - Prezes Zarządu
2. mgr Ewa SMERŻA                                       - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Teresa CIEŚLAK                                          - Członek Zarządu

W ramach struktury organizacyjnej służb etatowych ESM "Sielanka" funkcjonują trzy piony organizacyjne, podporządkowane członkom Zarządu. Zgodnie z podziałem czynności między członków Zarządu w skład poszczególnych pionów organizacyjnych wchodzą:

1. W pionie Prezesa Zarządu:
- Dział Techniczno Eksploatacyjny


2. W pionie Zastępcy Prezesa Zarządu - Głównej Księgowej:
- Dział Księgowości
- Dział Rozliczeń Czynszowych, w strukturze którego wyodrębniono Sekcję Windykacji
- Dział Ekonomiczny

3. W pionie Członka Zarządu:

- Dział Członkowsko - Organizacyjny

- obsługa prawna Spółdzielni.


W zakresie spraw wchodzących w obszar działania podległego sobie pionu organizacyjnego, każdy z członków Zarządu dokonuje analiz, ocen i w tym zakresie przedkłada stosowne wnioski Zarządowi Spółdzielni.