Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Organy - Zarząd Spółdzielni

 

ZARZĄD


   Kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statucie dla innych organów Spółdzielni. Zarząd składa się z 3 członków w tym z Prezesa Zarządu – wybieranego spośród kandydatów w drodze konkursu oraz Zastępcy Prezesa i Członka Zarządu, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarządu. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać stosowne kwalifikacje w zakresie kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych, a w szczególności w spółdzielczości mieszkaniowej oraz powinien posiadać uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie, w każdym przypadku wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem jasno sprecyzowanych i potwierdzonych faktami zarzutów. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni – Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu pracy. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

   Podstawy i zakres działania, skład, organizację pracy, tryb obradowania i podejmowania uchwał, podział czynności i odpowiedzialności oraz praw poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu ESM „Sielanka” uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 64/2010 w dniu 30.08.2010 r.

Od 2005 roku Zarząd ESM "Sielanka" działa w składzie:

1. mgr inż. Mieczysław SZAŁACHOWSKI - Prezes Zarządu
2. mgr Ewa SMERŻA                                       - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Teresa CIEŚLAK                                          - Członek Zarządu

W ramach struktury organizacyjnej służb etatowych ESM "Sielanka" funkcjonują trzy piony organizacyjne, podporządkowane członkom Zarządu. Zgodnie z podziałem czynności między członków Zarządu w skład poszczególnych pionów organizacyjnych wchodzą:

1. W pionie Prezesa Zarządu:
- Dział Techniczno Eksploatacyjny


2. W pionie Zastępcy Prezesa Zarządu - Głównej Księgowej:
- Dział Księgowości
- Dział Rozliczeń Czynszowych, w strukturze którego wyodrębniono Sekcję Windykacji
- Dział Ekonomiczny

3. W pionie Członka Zarządu:

- Dział Członkowsko - Organizacyjny

- obsługa prawna Spółdzielni.


W zakresie spraw wchodzących w obszar działania podległego sobie pionu organizacyjnego, każdy z członków Zarządu dokonuje analiz, ocen i w tym zakresie przedkłada stosowne wnioski Zarządowi Spółdzielni.