Oferta lokalowa

Ulica: Kopernika 43
Powierzchnia: 39,34m2
Lokal usytuowany na parterze pawilonu handlowo-usługowego. Lokal posiada jedno wejście i duże witryny na dwóch ścianach. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową lub inną. 
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 43,74m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.

Walne zgromadzenie 2014: uchwały oraz kolegium

 

O G Ł O S Z E N I E !

 

            Szanowni Państwo !

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 07 – 11.04.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie ESM „Sielanka”.

Poniżej prezentujemy Państwu protokół w obrad Kolegium  z udziałem wszystkich sekretarzy i przewodniczących wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia, którego zadaniem było ustalenie, które uchwały zostały uchwalone, a które nie.

 

 

PROTOKÓŁ

Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

 ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA”

 W DNIU 15 KWIETNIA 2014 ROKU

 

 

            W posiedzeniu Kolegium udział wzięli  przewodniczący oraz sekretarze pięciu Części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 07 – 11 kwietnia 2014 r.
w osobach:

 

Działając na podstawie postanowień  § 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni w oparciu
o protokóły z obrad wszystkich Pięciu Części Walnego Zgromadzenia – Kolegium stwierdza co następuje:

 

Po wysłuchaniu bloku sprawozdań – Członkowie przystąpili do głosowania  nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka”, w wyniku którego:

 

 

 

 

Spełniając wymóg statutowy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie zbiorcze pięciu Rad Osiedli z ich działalności w 2013 roku, którego integralną częścią są Sprawozdania, sporządzone przez poszczególnych Przewodniczących tych organów.
W wyniku głosowania przeprowadzonego nad przedmiotowym Sprawozdaniem na wszystkich Częściach Walnego Zgromadzenia:

 

 

Po rozpatrzeniu odwołań osób odwołujących się od decyzji Rady Nadzorczej 
w związku z pozbawieniem członkostwa – Członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu głosowali nad uchwałami, w sprawie trzech osób.

Głosowanie nad uchwałami w przedmiotowych sprawach przebiegało następująco:

 

 

Na podstawie  wyników głosowania przeprowadzonego na pięciu Częściach Walnego Zgromadzenia, zapisanych w Uchwale Nr 12/2014  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2010 – 2015, o kolejne  5 lat, Kolegium stwierdza że Uchwała Nr 12/2014 została podjęta 107 głosami za; głosów przeciwnych nie było.

 

 

Ponadto Kolegium stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym
w pięciu częściach w dniach 07 – 11.04.2014 r. – do Komisji Wnioskowych złożono łącznie 26 wniosków, które decyzją poszczególnych Komisji - wszystkie zostały skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni. Wnioskodawców poinformowano, że
o możliwości oraz sposobie realizacji zgłoszonych spraw zostaną pisemnie powiadomi.

Ponadto do rozpatrzenia przez tegoroczne Walne Zgromadzenie wpłynęło wystąpienie Państwa Jadwigi i Józefa Woźnowskich zam. przy ul. Piechoty  
w sprawie: umożliwienia wjazdu na osiedle poprzez wytyczenie wjazdu poza istniejącym szlabanem, wyjaśnienia przyczyn dużej niedopłaty za ciepło za 2012 rok, wyjaśnienia podwyższenia opłaty za mieszkanie w pozycji „eksploatacja” oraz wyjaśnienia dlaczego opłaty za gaz zmniejszone zostały dopiero od stycznia 2014 roku, a nie od 2013 roku.

 

Ponieważ wystąpienie to zawiera kwestie dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni – Komisje Wnioskowe wszystkich Części Walnego Zgromadzenia skierowały je do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, która jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu ESM „Sielanka’.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 Podpisy członków Kolegium:

 

                 Sekretarz I Części                                                   Przewodnicząca I Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

  p. Teresa LIPKOWSKA                                            p. Zofia BACZYŃSKA

 

 

                 Sekretarz II Części                                                   Przewodniczący II Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                                p. Alicja SAJKO                                                          p. Ryszard KWIEK 

 

 

                 Sekretarz III Części                                                 Przewodniczący III Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                               p. Elżbieta SZULC                                                        p. Marzena MAZUR

 

 

                 Sekretarz IV Części                                                Przewodnicząca IV Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                          p. Krystyna SKONIECZNA                                            p. Bożena KARNECKA

 

 

                 Sekretarz V Części                                                   Przewodniczący V Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

  1.                          p.   Magdalena ROZBICKA                                                p. Jerzy CIECHACKI