Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Walne zgromadzenie 2014: uchwały oraz kolegium

 

O G Ł O S Z E N I E !

 

            Szanowni Państwo !

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 07 – 11.04.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie ESM „Sielanka”.

Poniżej prezentujemy Państwu protokół w obrad Kolegium  z udziałem wszystkich sekretarzy i przewodniczących wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia, którego zadaniem było ustalenie, które uchwały zostały uchwalone, a które nie.

 

 

PROTOKÓŁ

Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

 ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA”

 W DNIU 15 KWIETNIA 2014 ROKU

 

 

            W posiedzeniu Kolegium udział wzięli  przewodniczący oraz sekretarze pięciu Części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 07 – 11 kwietnia 2014 r.
w osobach:

 

Działając na podstawie postanowień  § 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni w oparciu
o protokóły z obrad wszystkich Pięciu Części Walnego Zgromadzenia – Kolegium stwierdza co następuje:

 

Po wysłuchaniu bloku sprawozdań – Członkowie przystąpili do głosowania  nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka”, w wyniku którego:

 

 

 

 

Spełniając wymóg statutowy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie zbiorcze pięciu Rad Osiedli z ich działalności w 2013 roku, którego integralną częścią są Sprawozdania, sporządzone przez poszczególnych Przewodniczących tych organów.
W wyniku głosowania przeprowadzonego nad przedmiotowym Sprawozdaniem na wszystkich Częściach Walnego Zgromadzenia:

 

 

Po rozpatrzeniu odwołań osób odwołujących się od decyzji Rady Nadzorczej 
w związku z pozbawieniem członkostwa – Członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu głosowali nad uchwałami, w sprawie trzech osób.

Głosowanie nad uchwałami w przedmiotowych sprawach przebiegało następująco:

 

 

Na podstawie  wyników głosowania przeprowadzonego na pięciu Częściach Walnego Zgromadzenia, zapisanych w Uchwale Nr 12/2014  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2010 – 2015, o kolejne  5 lat, Kolegium stwierdza że Uchwała Nr 12/2014 została podjęta 107 głosami za; głosów przeciwnych nie było.

 

 

Ponadto Kolegium stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym
w pięciu częściach w dniach 07 – 11.04.2014 r. – do Komisji Wnioskowych złożono łącznie 26 wniosków, które decyzją poszczególnych Komisji - wszystkie zostały skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni. Wnioskodawców poinformowano, że
o możliwości oraz sposobie realizacji zgłoszonych spraw zostaną pisemnie powiadomi.

Ponadto do rozpatrzenia przez tegoroczne Walne Zgromadzenie wpłynęło wystąpienie Państwa Jadwigi i Józefa Woźnowskich zam. przy ul. Piechoty  
w sprawie: umożliwienia wjazdu na osiedle poprzez wytyczenie wjazdu poza istniejącym szlabanem, wyjaśnienia przyczyn dużej niedopłaty za ciepło za 2012 rok, wyjaśnienia podwyższenia opłaty za mieszkanie w pozycji „eksploatacja” oraz wyjaśnienia dlaczego opłaty za gaz zmniejszone zostały dopiero od stycznia 2014 roku, a nie od 2013 roku.

 

Ponieważ wystąpienie to zawiera kwestie dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni – Komisje Wnioskowe wszystkich Części Walnego Zgromadzenia skierowały je do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, która jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu ESM „Sielanka’.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 Podpisy członków Kolegium:

 

                 Sekretarz I Części                                                   Przewodnicząca I Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

  p. Teresa LIPKOWSKA                                            p. Zofia BACZYŃSKA

 

 

                 Sekretarz II Części                                                   Przewodniczący II Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                                p. Alicja SAJKO                                                          p. Ryszard KWIEK 

 

 

                 Sekretarz III Części                                                 Przewodniczący III Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                               p. Elżbieta SZULC                                                        p. Marzena MAZUR

 

 

                 Sekretarz IV Części                                                Przewodnicząca IV Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                          p. Krystyna SKONIECZNA                                            p. Bożena KARNECKA

 

 

                 Sekretarz V Części                                                   Przewodniczący V Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

  1.                          p.   Magdalena ROZBICKA                                                p. Jerzy CIECHACKI