Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Klatki - informacja o dofinansowaniu

Projekt - dofinansowanie środkami Unii Europejskiej

 

 

W dniu 29 grudnia 2010 roku Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Sielanka” podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu:

„Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM „Sielanka” 

Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa udzielona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.1 - „Humanizacja blokowisk”, poddziałanie 4.1.1 - „Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty”, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPOWM 04.01.01.-28-022/10.

Geneza i cel projektu

W latach 60-tych, 70-tych i 80-tych w całym naszym kraju, w tym również w Elblągu powstawały budynki stawiane w technologii wielkiej płyty lub wielkiego bloku. Spośród znajdujących się w zasobach ESM „Sielanka” budynków tego typu 29 położonych jest w obrębie miasta wyznaczonym do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. I to właśnie te budynki zlokalizowane na osiedlu Na Stoku objęte zostały projektem „Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM ‘Sielanka’”. Ich wiek jest zróżnicowany jednak większość z nich ma za sobą długoletni okres eksploatacji (25 budynków ma więcej niż 35 lat). Charakteryzują się one monotonną zabudową z ograniczeniem do minimum parametrów użytkowych części wspólnych. Intensywne użytkowanie tych obiektów oraz duża rotacja właścicieli mieszkań mają istotny wpływ między innymi na degradację okładzin ściennych zastosowanych na klatkach schodowych. Zaawansowany wiek obiektów mimo należytej dbałości spółdzielni o jej zasoby implikuje konieczność przeprowadzenia istotnych (niejednokrotnie gruntownych) prac remontowych części wspólnych (głównie klatek schodowych). Działania takie zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców. Sprzyjają im nowe, trwalsze a przy tym posiadające wysokie walory estetyczne technologie.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności budynków pozostających w zasobach ESM „Sielanka” poprzez poprawę ich stanu technicznego i zwiększenie efektywności energetycznej. Z punktu widzenia mieszkańców „atrakcyjny budynek” to przede wszystkim budynek estetyczny, bezpieczny, w dobrym stanie technicznym i ze sprawnymi instalacjami. Ale „budynek atrakcyjny” to również budynek tani w eksploatacji, a więc przede wszystkim energooszczędny.

Celowi głównemu towarzyszą więc cele niższego rzędu, które dla przedmiotowego projektu zdefiniowano w sposób następujący:

  1. poprawa estetyki budynków poprzez odnowienie klatek schodowych z zastosowaniem rozwiązań trwałych i funkcjonalnych,
  2. poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków poprzez zastosowanie lamp z żarówkami diodowymi i czujnikami ruchu i innych rozwiązań technicznych,
  3. wykorzystanie energii odnawialnej (solarów) w procesie optymalizacji źródeł ciepłej wody użytkowej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców budynków ESM „Sielanka” w tym zakresie.

Zakres projektu

Zakres Projektu zakłada realizację prac w 29 budynkach mieszkalnych wybudowanych w technologii wielkiego bloku, pozostających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni „Sielanka” i przeprowadzenie prac w następującym zakresie:

  1. remont 122 klatek schodowych w 29 budynkach,
  2. wymiana 1030 sztuk dotychczasowego oświetlenia na klatkach schodowych na lampy diodowe z czujnikami ruchu,
  3. wymiana 50 włazów dachowych z drabinami,
  4. zamontowanie 660 przesłon balkonowych i 128 daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynku.