Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 28
Powierzchnia: 253,34m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z pomieszczeń usługowo-biurowych, socjalnych oraz WC, posiada aktualnie jedno czynne wejście do lokalu ( z możliowścią otwarcia nieczynnych drzwi. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub usługowo-biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, klimatyzacja - media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2015

Elbląg, dnia   14.05.2015r.                 

 

CM/2200/2015                             

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU
ESM „SIELANKA”

 

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że działając na podstawie § 28 ust. 2, § 29 ust. 1 i § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  18/2015 z dnia  23 lutego 2015 roku

z w o ł u j e   
WALNE  ZGROMADZENIE
obradujące w pięciu częściach  w dniach 15 - 19.06.2015 r.  jak niżej:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, potwierdzając swoje uczestnictwo  w obradach poprzez podpisanie listy obecności.

Informując o powyższym zapraszamy do udziału w tej części Walnego Zgromadzenia,
w której położony jest Pani/Pana lokal.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

  PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przeprowadzenie głosowania na każdej części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru:

a)       członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2015 – 2018,

b)       członków pięciu Rad Osiedli na okres kadencji 2015 – 2018.

 1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r. i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 2. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni
  za 2014 rok.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2014 roku
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w związku z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 7. Dyskusja.
 8. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną każdej części Walnego Zgromadzenia wyników głosowania w sprawie:

a)       wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2015 – 2018,

b)       wyboru członków Rad Osiedli na okres kadencji 2015 – 2018

-  podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.

 1. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 25 maja 2015 r.  w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ulicy Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj.:  
-  poniedziałek            7.30 – 16.30

-  wtorek – czwartek   7.30 – 15.30

-  piątek                      7.30  - 14.30

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi
i regulaminowymi tego organu.

            Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które  dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami. Termin Kolegium ustalony został na dzień 24.06.2015 r.

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.

 

 

Szanowni Członkowie

 

Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory do Rady Nadzorczej i pięciu Rad Osiedli na kolejną 3-letnią kadencję 2015 – 2018. Postanowienia § 45 i § 60 Statutu Spółdzielni stanowią, że:

 

Realizując powyższe postanowienia, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 23.02.2015 r. ustaliła dla każdej części Walnego Zgromadzenia po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej, a dla poszczególnych Rad Osiedli ustaliła obszar działania odpowiadający pięciu rejonom eksploatacyjnym, który obejmuje nieruchomości zaliczane do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (wykaz nieruchomości przynależnych do każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia podany został na wstępie  zawiadomienia).

 

Niniejszym przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów na członków tych organów i tak:

 

            - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

            - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

            - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

            - nie karalności za przestępstwa umyślne,

            - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat za używanie lokalu,

            - braku   stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii

              bocznej z którymkolwiek z członków Zarządu,     

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia członków kandydujących do wyżej wymienionychorganów został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl  lub w siedzibie Spółdzielni  (pokój Nr 4 lub 5) przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu tajnym. Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

Nazwiska i imiona  kandydatów  zostaną umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej
z podaniem ulicy przy której członek zamieszkuje, z tym że: kandydaci do Rady Nadzorczej – zostaną ujęci w podziale na części Walnego Zgromadzenia, do której kandydujący członkowie są przypisani,
a w przypadku wyborów do Rad Osiedli – w podziale na kandydatów do  poszczególnych Rad Osiedli, zgodnie z obszarem ich działania.

 

Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie kandydujący do organów Spółdzielni mają prawo zaprezentowania się na każdej części Walnego Zgromadzenia.

            Jednocześnie wyjaśniamy, że w myśl postanowień § 27 ust. 2 Statutu nie można łączyć mandatu członka Rady Nadzorczej i członka Rady Osiedla. W przypadku wyboru do obu organów zajdzie konieczność złożenia rezygnacji  jednego z mandatów.

 

            Komisje Skrutacyjne pięciu części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania przeprowadzonego na każdej jego części.  Końcowe wyniki wyboru członków Rady Nadzorczej
i członków Rad Osiedli na kadencję obejmującą lata 2015 - 2018 będą znane po podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

 

Członkami wyżej wymienionych organów zostaną kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów, z tym że:

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla wraz z oświadczeniem

2. Karta zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem