Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Teatralna 27
Powierzchnia: 110,00m2
Lokal użytkowy położony na parterze budynku handlowo-usługowego. Lokal składa sie z sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza. Lokal posiada wejście główne oraz wyjściwe od zaplecza oraz witrynę na całą szerokość sali głównej. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 136,60m2
Lokal położony na parterze budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na działalność handowo-usługową lub inną. Lokal w trakcie wydzielania będzie posiadał dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz witryny. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. kan. oraz elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2016

                                                                                                                                           Elbląg, dnia   23.03.2016r.                 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

 

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” uprzejmie informuje członków,
że działając na podstawie  § 29 ust. 1, § 30 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  4/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku

z w o ł u j e  
WALNE  ZGROMADZENIE

które obradować będzie w pięciu  częściach

w dniach 18.04 - 22.04.2016 r.  jak niżej:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, potwierdzając swoje uczestnictwo  w obradach poprzez podpisanie listy obecności.

Informując o powyższym zapraszamy do udziału w tej części Walnego Zgromadzenia,
w której położony jest Pani/Pana lokal.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi identyfikację na liście obecności.

  PORZĄDEK OBRAD

 

 1. 1.       Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. 2.       Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3.       Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. 4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach
  i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. 5.       Przedstawienie Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2015 r.
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. 6.       Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 7. 7.       Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w 2015 roku
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. 8.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka”
  za 2015 rok.
 9. 9.       Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2015 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. 10.   Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w związku
  z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 11. 11.   Dyskusja.
 12. 12.   Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 13. 13.   Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 25 marca  2016 r.  w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy
ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni:

                                         -  poniedziałek              7.30 – 16.30

  -  wtorek – czwartek     7.30 – 15.30

  -  piątek                          7.30  - 14.30

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi
i regulaminowymi tego organu.

 

            Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które  dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami.

Termin Kolegium ustalony został na dzień 27 kwietnia 2016 r.

 

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.