Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Ogłoszenie - przetarg na wymianę wodomierzy

 

Elbląg, dnia 28.10.2016r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót związanych z wymianą wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i usługowych w zasobach Spółdzielni, planowanych do wykonania w latach 2016-2020.  

 

     Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Zamawiającego  www.esmsielanka.elblag.pl

     Warunkiem udziału w przetargu  jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 20 000,00  PLN.

 

            Pisemną ofertę wykonania w/w  prac należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do dnia 17.11.2016r do godz. 1300 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27

Oferta w przetargu nieograniczonym „Wymiana wodomierzy”

Nie otwierać przed dniem 17.11.2016r  godz. 1400

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2016r o godz. 1400w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27 w pok. nr 20.

            

Szczegółowych informacji można uzyskać w administracji Spółdzielni:  pokój nr 10 - tel. 55 642 50 35     (w zakresie robót informatycznych)  i  pokój nr 22 – tel. 55 642 50 29 (w zakresie robót instalacyjnych).

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jak też prawo do zamknięcia przetargu bez wyłonienia zwycięzcy (odwołania przetargu bez podania przyczyny).


1. Druk umowy - pobierz

2. Karta montażu - pobierz

3. Druk oferty - pobierz

4. SIWZ - pobierz

5. Wzór ogłoszenia - pobierz