Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2017

                                                                                                                                           Elbląg, dnia   06.04.2017r.                 

                                                                                                                                                                                   

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

 

  Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”, działając na podstawie  § 29
ust. 1, § 30 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  12 /2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

z w o ł u j e  
WALNE  ZGROMADZENIE ESM „SIELANKA”,

którego obrady odbędą się  w pięciu  częściach w dniach 08.05 - 12.05.2017 r.

 według następującego harmonogramu:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Zasada obowiązuje również w przypadku dysponowania przez członka prawem do większej ilości lokali.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

 

  PORZĄDEK OBRAD

 KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA JEST NASTĘPUJĄCY:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie kandydatów na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2016 r.
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
  z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w 2016 roku
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka” za 2016 rok.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” w 2016 roku
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych położonych w miejscowościach:
  Sąpy i Oleśno.
 12. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w związku z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 13. Dyskusja.
 14. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną  wyników głosowania w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie – podjęcie uchwały.
 15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 14.04.2017 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy
ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi
i regulaminowymi tego organu.

 

                Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami.

Termin Kolegium ustalony został na dzień 16 maja 2017 r.

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.

             

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

 

            Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

W związku z powyższym przekazujemy informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów, którzy chcieliby reprezentować naszą Spółdzielnię  na ww. Zjeździe.

     - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

     - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

     - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

     - nie karalności za przestępstwa umyślne,

     - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat za używanie lokalu,

        - o braku stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej
z którymkolwiek z członków Zarządu, 

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia kandydata na delegata na VII Krajowy Zjazd ZRSM RP został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl (kliknij aby pobrać) lub w siedzibie Spółdzielni ( pokój Nr 4 lub Nr 5) przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Wybory przeprowadzone zostaną  na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu tajnym. Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej  kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

Nazwiska i imiona  kandydatów  będą umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej
z podaniem ulicy przy której członek zamieszkuje wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany. Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie kandydujący na delegata na VII Krajowy Zjazd mają prawo zaprezentowania się  na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

            Komisje Skrutacyjne każdej części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania na danej części. Końcowe wyniki wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie będą znane po zakończeniu wszystkich pięciu części
i podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Delegatem naszej Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego zostanie kandydat, który otrzyma kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

                                                                                                          

                                                                                                     Z poważaniem