Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Informacja o zmianie statutu 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY STATUTU ESM „SIELANKA”

 

         Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze ( ogłoszona w Dz. U. poz. 1596 z dnia 25.08.2017r.) obowiązująca od dnia 09 września 2017r., wprowadziła istotne zmiany w  przedmiotowych aktach prawnych.  

 

         Ustawa o zmianie u.s.m, w ślad za wprowadzonymi zmianami zobowiązała jednocześnie każdą spółdzielnię istniejącą w dniu jej  wejścia w życie do dokonania zmian statutów zgodnie z unormowaniami wynikającymi z aktualnie obowiązującego porządku prawnego.

Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu   należy dokonać w trybie przewidzianym w u.p.s. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

 

W myśl unormowań określonych art. 12a Prawa spółdzielczego – uchwałę o zmianie statutu należy zgłosić do KRS w ciągu trzydziestu dni od dnia jej podjęcia.

        

         W wypełnieniu nałożonego na Spółdzielnię  obowiązku, celem opracowania projektu statutu, Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 5.10.2017r. powołał spośród pracowników zespół roboczy, który wszedł w skład Komisji statutowej powołanej przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 23.10.2017r.

         Przedmiotem działania Komisji były prace nad zmianą statutu Spółdzielni dostosowując jego postanowienia do wymogów ustawy zmieniającej.

 

         W projekcie statutu uwzględniono  zakres uregulowań obligatoryjnych, to jest wszystkich tych, które Spółdzielnia ma obowiązek uwzględnić w jego postanowieniach. 

Dotyczą one:

 

 

 

 

 

Co do zasady członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą wystąpienia określonego zdarzenia prawnego.

 

     Na podstawie unormowań art. 3 u.s.m. w nowym brzmieniu, członkiem   spółdzielni z mocy prawa ( bez składania deklaracji) staje się osoba, której w dniu wejścia w życie noweli ustawy przysługuje w danej spółdzielni spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego w tym garażu, ekspektatywa własności, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.

 

Współmałżonkowie członków spółdzielni uzyskują członkostwo z mocy prawa jeśli tytuł prawny do lokalu przysługuje obojgu małżonkom..

Dotychczas decyzja w zakresie członkostwa współmałżonka oraz osób, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zależała od woli tych osób.

Datą nabycia członkostwa jest data nabycia  prawa, a dla praw już istniejących – data wejścia w życie ustawy tj. dzień 09.09.2017r.

W ślad za postanowieniami ustawowymi, projekt statutu nie przewiduje wnoszenia opłat w postaci udziału i wpisowego.

 

 

 

Prawo wyboru w zakresie bycia członkiem spółdzielni przysługuje wyłącznie osobom dysponującym prawem odrębnej własności lokalu. Warunkiem przyjęcia właściciela w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej.

 

 

Ustawa wyłącza stosowanie przepisów prawa spółdzielczego w zakresie wystąpienia i wykluczenia ze spółdzielni oraz wykreślenia z rejestru członków. Aktualnie członkostwo w spółdzielni ustaje w chwili utraty prawa do lokalu w jej zasobach.

Członkowie, którym z dniem wejścia w życie ustawy nie przysługują prawa określone w art. 3 u.s.m. ust.1-3 tracą z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

Unormowanie to dotyczy również współmałżonków członków, którzy członkostwo nabyli na podstawie przepisów art. 3 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym przed zmianą.

 

 

 

 

 

Ustawa umożliwia  wystąpienie do spółdzielni z roszczeniem o ponowne ustanowienie prawa osobie, wobec której sąd orzekł o wygaśnięciu prawa do mieszkania jeżeli osoba taka spłaci spółdzielni całe zadłużenie z odsetkami pod warunkiem, że w tym czasie nie został ustanowiony tytuł prawny do danego lokalu na rzecz innej osoby – dodany art. 161 .

 

Prawo wystąpienia ze spółdzielni za wypowiedzeniem przysługuje wyłącznie właścicielom lokali.  W konsekwencji wyłączono przepisy dotyczące postępowania wewnątrzspółdzielczego związanego z wykluczeniem oraz wykreśleniem, których w spółdzielniach mieszkaniowych nie stosuje się.

 

1       Kilka osób uprawnionychz tytułu nabycia prawa do lokalu

 

Osoby takie winny dokonać zgodnego wskazania, która z nich będzie członkiem spółdzielni (zasada ta nie dotyczy małżonków). W przypadku braku jednomyślności, rozstrzygnięcia dokona sąd w postępowaniu nieprocesowym. Do czasu rozstrzygnięcia sporu, osoby którym prawo to przysługuje mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika celem wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez spółdzielnię ( termin nie może być  dłuższy niż 12 miesięcy) wystąpienia do sądu, wyboru członka dokona spółdzielnia.

 

2       Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po ustaniu małżeństwa.

 

W myśl unormowań określonych art. 13 w brzmieniu po zmianie obowiązującej od 09.09.2017r., byli małżonkowie zawiadamiają, któremu z nich przypadło prawo do lokalu. Do momentu zawiadomienia spółdzielni odpowiadają solidarnie za opłaty związane z eksploatacją lokalu.

W dotychczasowych unormowaniach byli małżonkowie winni w terminie 12 miesięcy dokonać zawiadomienia z rygorem wygaśnięcia prawa do lokalu, o ile w tym przedmiocie została przez spółdzielnię podjęta stosowna uchwała. Uchwała mogła być podjęta  po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na załatwienie formalności przez b. małżonków.

Od dnia 09.09.2017r. byli małżonkowie nie są zobligowani terminem do powiadamiania spółdzielni komu przypadło prawo do mieszkania po ustaniu małżeństwa ponosząc jednakże solidarną odpowiedzialność w zakresie opłat za mieszkanie.

 

 

 

3       Umowy o budowę lokalu.

 

Obecnie, zgodnie z nowym brzmieniem  tych przepisów, zawarcie umowy o budowę lokalu powoduje nabycie członkostwa przez osobę  zainteresowaną uzyskaniem mieszkania z nowej inwestycji.

Zawarcie przedmiotowej umowy oznacza powstanie ekspektatywy własności lub roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a tym samym w myśl art. 3 ust.1 u.s.m. z 20.07.2017r. osoba taka nabywa członkostwo w spółdzielni z mocy prawa.

 

4       Rozliczenie funduszu remontowego ze wspólnotą powstałą w wyniku uchwały właścicieli

 

 

5       Powstanie wspólnoty po wyodrębnieniu ostatniego lokalu.

 

Od decyzji właścicieli lokali liczonej większością udziałów w nieruchomości wspólnej zależeć będzie, czy zarząd taką nieruchomością odbywać się będzie w rygorach u.s.m., czy ustawy o własności lokali.

 

 

 

6       Głosowanie na WZ przez pełnomocnika.

 

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych…….. z dnia 20 lipca 2017r. wprowadziła możliwość udziału członka w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. W spółdzielniach mieszkaniowych postanowienia statutu nie mogą takiej możliwości wyłączyć

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZ. Lista pełnomocników podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad.

Pełnomocnicy osób fizycznych niemających zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną dolnością do czynności prawnych nie mogą być wybierani do organów spółdzielni.