Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Ochrona danych osobowych

     

KLAUZULA  INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:

     Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  z siedzibą w 82 – 300 Elbląg ul. Gwiezdn26/27; 

     tel. 55 642 50 40, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.

2. Od  27 sierpnia 2018 r. działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: sielanka@iod24.pl  w każdej sprawie dotyczącej danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe w następujących celach:

I. W przypadku zawierania i realizacji umów dotyczących sprzedaży mieszkań przez Spółdzielnię:

a) realizacja umów i zobowiązań Spółdzielni wynikających z prowadzonej działalności budowlanej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

II. W przypadku przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni i osób zamieszkujących w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni:

a) wykonanie celów statutowych Spółdzielni, w tym w szczególności realizacja uprawnień
i obowiązków członków Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) prowadzenie rozliczeń i bieżącego zarządu nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit c RODO,

c) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) cele statystyczne i archiwalne, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e) dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

5.  Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

6. Okres przechowywania danych:

    Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunku członkostwa lub zamieszkiwania w lokalu, do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane są archiwizowane w celach statystycznych.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

8. Podane przez Panią/Pana dane są:

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Do pobrania - klauzula

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:

        Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” z siedzibą przy ul. Gwiezdnej 26/27;

        82 – 300  Elbląg, tel. 55 642 50 40

2. Od 27 sierpnia 2018 r. działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: sielanka@iod24.pl w każdej sprawie dotyczącej danych.

3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ESM „Sielanka” oraz zabezpieczenia mienia.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w   sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

  • w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, lub naruszających  prawo zawarte obrazy zarejestrowane na nośnikach mogą być zabezpieczone do 7 dniod daty zdarzenia pod warunkiem złożenia w Spółdzielni stosownego pisemnego zgłoszenia,
  • nagrania z systemu monitoringu wizyjnego związane z określonym zdarzeniem są zarchiwizowane na zewnętrznym dysku twardym i przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania  systemu, przy uwzględnieniu terminu maksymalnego 90 dni.
 7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.
 
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie  7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 
 
Do pobrania - monitoring