Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Przetarg - obszar 16

ue 2019-2021

Elbląg, dnia 29.11.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 16 dla projektu „Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 16”

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na przedmiot zamówienia z podziałem na branże robót (Części)

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość Części zamówienia według poniższego wykazu:

 

- Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 9 budynkach,

- Modernizacja instalacji odgromowej na 9 budynkach,

                - Docieplenie cokołów 11 budynków mieszkalnych,

                - Przebudowa schodów terenowych przed klatkami schodowymi wraz z podestami 11 budynków,

                - Modernizacja opasek izolacyjnych wokół 9 budynków,

                - Budowa siłowni typu fitness – 1 kpl.

                - Oznaczenie wejść do klatek schodowych pismem Braille’a do 11 budynków,

                - Dodatkowe poręcze montowane wzdłuż biegów klatek schodowych 9 budynków,

                - Montaż składanych krzesełek na półpiętrach 9 budynków,

- Modernizacja balkonów 9 budynków,

- Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w piwnicach 7 budynków,

- Budowa monitoringu osiedlowego w obrębie 10 budynków.

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019r  do dnia 02.11.2021r.

     Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl lub ze strony internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

          Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości wynikającej z pkt. B.6 SIWZ:

-         dla części nr 1 w wysokości 60.000,00 zł

-         dla części nr 2 w wysokości 10.000,00 zł

-         dla części nr 3 w wysokości 20.000,00 zł

-         dla części nr 4 w wysokości 10.000,00 zł

-         dla części nr 5 w wysokości 30.000,00 zł

-         dla części nr 6 w wysokości 15.000,00 zł

-         dla części nr 7 w wysokości 20.000,00 zł

 

            Pisemną ofertę na wykonanie w/w  robót należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 17.12.2018r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Oferta na: „Modernizacja 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 16”

„Nie otwierać przed dniem 17.12.2018 r.  do godz. 1000

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu, ul. Gwiezdna 26/27 (pokój nr 20)  w dniu 17.12.2018r. o godz. 1000.            

Szczegółowych informacji udzielać będą Inspektorzy kontroli technicznej w pokojach nr 19, 21 i 22.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego w uzasadnionych przypadkach na każdym etapie postępowania.  


Do pobrania:

- SIWZ

- Załącznik 1a

- Załącznik 1b

    - spis treści

    - część 1

    - część 2

    - część 3

    - część 4

    - część 5

    - część 6

    - część 7

- Załącznik 1c

- Wzór umowy

- Załączniki 3-8

- Załącznik 3.1

- Złącznik 3.2

- Załącznik 9