Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2019

                                                                                                                 Elbląg, dnia 30.04.2019r.                 

 

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU
ESM „Sielanka”

(adresowane do członków Spółdzielni)

 

 

  Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”, działając na podstawie  § 29
ust. 1, § 30 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  4 /2019 z dnia 25 lutego 2019 roku

z w o ł u j e 

 
WALNE  ZGROMADZENIE ESM „SIELANKA”,

którego obrady odbędą się  w pięciu  częściach w dniach 27.05 – 31.05.2019 r.

 według następującego harmonogramu:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16.30.

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Zasada obowiązuje również w przypadku dysponowania przez członka prawem do większej ilości lokali.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

  PORZĄDEK OBRAD

 KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA JEST NASTĘPUJĄCY:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Przedstawienie protokołu w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania biegłych rewidentów z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni  za  2018  rok  oraz  podziału  wyniku  finansowego  Spółdzielni  za  rok  obrachunkowy  - podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  z  działalności  w  2018  roku  
  i  podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielniza 2018 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2018 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Uchwalenie zmiany Statutu ESM „Sielanka”.
 11. Dyskusja.
 12. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 06.05.2019 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

 

            Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami.     Termin Kolegium ustalony został na dzień  04 czerwca 2019 r.

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej
w siedzibie Spółdzielni.            

      

  Z poważaniem