Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2019

                                                                                                                 Elbląg, dnia 30.04.2019r.                 

 

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU
ESM „Sielanka”

(adresowane do członków Spółdzielni)

 

 

  Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”, działając na podstawie  § 29
ust. 1, § 30 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  4 /2019 z dnia 25 lutego 2019 roku

z w o ł u j e 

 
WALNE  ZGROMADZENIE ESM „SIELANKA”,

którego obrady odbędą się  w pięciu  częściach w dniach 27.05 – 31.05.2019 r.

 według następującego harmonogramu:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16.30.

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Zasada obowiązuje również w przypadku dysponowania przez członka prawem do większej ilości lokali.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

  PORZĄDEK OBRAD

 KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA JEST NASTĘPUJĄCY:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Przedstawienie protokołu w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania biegłych rewidentów z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni  za  2018  rok  oraz  podziału  wyniku  finansowego  Spółdzielni  za  rok  obrachunkowy  - podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  z  działalności  w  2018  roku  
  i  podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielniza 2018 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2018 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Uchwalenie zmiany Statutu ESM „Sielanka”.
 11. Dyskusja.
 12. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 06.05.2019 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

 

            Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami.     Termin Kolegium ustalony został na dzień  04 czerwca 2019 r.

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej
w siedzibie Spółdzielni.            

      

  Z poważaniem