Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 229,59m2
Lokal połozony na piętrze pawilonu handlowo-usługowego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku, składa się z kilku pomieszczeń biurowych, dużej przestrzennej sali oraz WC. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod.-kan. Media w lokalui są opomiarowane. 

Przetarg - przeglądy kominiarskie

                                                                                   Elbląg, 25.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni (w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

 

            Szczegółowy zakres zamówienia opisano w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.

            Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Technicznej wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 PLN.

 

            Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do dnia 08.11.2019 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, Elbląg

Oferta – Przeglądy kominiarskie

Nie otwierać przed dniem 08.11.2019 r. godz. 1015

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 r. o godz. 1015 w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.            

 

Szczegółowych informacji udzielać będą: p. Jolanta Bogdanowicz z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ds. eksploatacji nr tel. 55 642 50 39 oraz p. Zbigniew Smerża tel. 55 642 50 26 lub 667 45 82 81

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta      i bez podania przyczyny.

    Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja techniczna

2. Wzór umowy

3. Druk oferty

4. Informacja o ilości przewodów

5. Protokół przeglądu i sprawdzenia - wzór

6. Protokół przeglądu - wzór

Pobierz wszystkie dokumenty