Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Przetarg - przeglądy kominiarskie

                                                                                   Elbląg, 25.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni (w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

 

            Szczegółowy zakres zamówienia opisano w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.

            Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Technicznej wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 PLN.

 

            Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do dnia 08.11.2019 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, Elbląg

Oferta – Przeglądy kominiarskie

Nie otwierać przed dniem 08.11.2019 r. godz. 1015

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 r. o godz. 1015 w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.            

 

Szczegółowych informacji udzielać będą: p. Jolanta Bogdanowicz z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ds. eksploatacji nr tel. 55 642 50 39 oraz p. Zbigniew Smerża tel. 55 642 50 26 lub 667 45 82 81

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta      i bez podania przyczyny.

    Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja techniczna

2. Wzór umowy

3. Druk oferty

4. Informacja o ilości przewodów

5. Protokół przeglądu i sprawdzenia - wzór

6. Protokół przeglądu - wzór

Pobierz wszystkie dokumenty