Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 28
Powierzchnia: 253,34m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z pomieszczeń usługowo-biurowych, socjalnych oraz WC, posiada aktualnie jedno czynne wejście do lokalu ( z możliowścią otwarcia nieczynnych drzwi. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub usługowo-biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, klimatyzacja - media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2020

                                 Elbląg, dnia 25.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                    

  ZAWIADOMIENIE

 

Mając na uwadze istniejący stan epidemii oraz obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w tym okresie, Zarząd Spółdzielni w trosce o wspólne bezpieczeństwo zarządził podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym, wynikającym z art. 36 § 9 -13  ustawy Prawo spółdzielcze w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Głosowanie odbędzie się na kartach do głosowania.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 

(w świetlicy na I piętrze) w ciągu pięciu dni tj. od 21 – 25 września 2020 r. w godzinach 12.00 – 18.00, z podziałem głosujących na funkcjonujące w Spółdzielni rejony eksploatacyjne.

 

 

 

 

 

                       

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2019 rok będą wyłożone do wglądu Członków w świetlicy ESM „Sielanka”  przy ulicy Gwiezdnej 26/27 od dnia 31 sierpnia 2020 r. i będzie można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

                                   

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem:

 

  1. Uchwała Nr 1/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2019 roku
  2. Uchwała Nr 2/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 rok
  3. Uchwała Nr 3/WZ/2020 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
  4. Uchwała Nr 4/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2019 roku.
  5. Uchwała Nr 5/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Prezesowi Zarządu ESM „Sielanka” Panu Mieczysławowi Szałachowskiemu.
  6. Uchwała Nr 6/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Zastępcy Prezesa Zarządu ESM „Sielanka” Pani Ewie Smerża.
  7. Uchwała Nr 7/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka” Pani Teresie Cieślak.
  8. Uchwała Nr 8/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” 2019 roku.
  9. Uchwała Nr 9/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ESM „Sielanka”.
  10. Uchwała Nr 10/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2021 – 2030.

 

Informacja dotycząca sposobu głosowania uchwał  Walnego  Zgromadzenia

 

Podjęcie uchwał jest konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań w terminie do 30 09.2020r oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Sądzie Rejestrowym.

Zarząd powoła Komisje Skrutacyjne, których zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności komisji.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał wydawane będą w dniu głosowania w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub pełnomocnika Członka Spółdzielni.  Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w biurze ESM „Sielanka” oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie posiadający prawa do lokali w kilku rejonach eksploatacyjnych głosują tylko w jednym rejonie. W czasie przebywania w siedzibie Spółdzielni w dniach głosowania oraz w czasie głosowania, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii, istnieje obligatoryjny obowiązek założenia maseczki ochronnej. Wskazanym byłoby też posiadanie własnego długopisu.


Do pobrania: pełnomocnictwo do głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia ESM "Sielnanka" w Elblągu przeprowadzonego w dniach 21 - 25.09.2020 r.