Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2021

                                                                     ZAWIADOMIENIE

Uwzględniając istniejący stan epidemii oraz obowiązujące w tym okresie ograniczenia sanitarne, Zarząd Spółdzielni, kierując się troską o wspólne bezpieczeństwo, zarządza  podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia ESM „Sielanka” w trybie nadzwyczajnym, wynikającym z art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Głosowanie odbędzie się na kartach do głosowania w trybie pisemnym.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27  (w świetlicy na I piętrze) w ciągu pięciu dni od 20 do 24 września 2021 r. w godz. od 12.00 do 17.30 z podziałem na funkcjonujące w Spółdzielni rejony eksploatacyjne.

 

 

 

 

 

 

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2020 będą wyłożone do wglądu Członków w świetlicy ESM „Sielanka”  przy ulicy Gwiezdnej 26/27 od dnia 27 sierpnia 2021 r. i będzie można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem:

 

  1. Uchwała Nr 1/WZ/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2020 roku.
  2. Uchwała Nr 2/WZ/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
  3. Uchwała Nr 3/WZ/2021 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
  4. Uchwała Nr 4/WZ/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2020 roku.
  5. Uchwała Nr 5/WZ/2021 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Prezesowi Zarządu ESM „Sielanka”.
  6. Uchwała Nr 6/WZ/2021 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Zastępcy Prezesa Zarządu ESM „Sielanka”.
  7. Uchwała Nr 7/WZ/2021 w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka”.
  8. Uchwała Nr 8/WZ/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” w 2020 roku.

 

Informacja dotycząca sposobu głosowania uchwał  Walnego  Zgromadzenia

 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w trybie alternatywnym, umożliwi podjęcie corocznych uchwał zamykających rok kalendarzowy, w tym dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok oraz podziału wyniku finansowego za 2020 rok. W następstwie podjęcia tych uchwał możliwe będzie ich złożenie
w Krajowy Rejestrze Sądowym, dzięki czemu Spółdzielnia wykona ustawowy obowiązek w tym zakresie.

Obsługę wydawania kart do głosowania w Spółdzielni będzie pełniła, powołana przez Zarząd, Komisja Skrutacyjna składająca się z członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedla. Komisja ta będzie również sprawowała nadzór nad głosowaniem oraz liczyła głosy pod uchwałami po zakończeniu głosowania. Ze swoich czynności Komisja sporządzi stosowny protokół.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał wydawane będą w dniu głosowania w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub pełnomocnika Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w biurze ESM „Sielanka” oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członkowie posiadający prawa do lokali mieszkalnych lub garaży w kilku rejonach eksploatacyjnych głosują tylko w jednym rejonie eksploatacyjnym.

 Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia odbędzie się przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tj. obowiązywać będzie wymóg założenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiedniego dystansu.Wskazanym byłoby też posiadanie własnego długopisu.

 

Załącznik do pobrania - pełnomocnictwo do głosowania