Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Walne Zgromadzenie 2021

Informacja Zarządu dotycząca Walnego Zgromadzenia w 2021 roku

 

 Szanowni Państwo!

 

       Wobec przedłużającego się okresu obowiązywania stanu epidemii na terenie kraju, wprowadzonego z dniem 20.03.2020 r. do odwołania, Zarząd Spółdzielni prezentuje stanowisko w kwestii zwołania walnego zgromadzenia w roku bieżącym.

       Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych art. 83 ust. 2, Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Tym samym maksymalny termin zwołania walnego zgromadzenia upływa z dniem 30 czerwca danego roku.

       Jednakże, wobec wspomnianego wcześniej faktu wprowadzenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przytoczyć należy treść wprowadzonych w związku z powyższym regulacji, których nadrzędnym celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19. Chodzi głównie o Ustawę z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W myśl art. 90 ustawy, ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni został przedłużony. Przepisy określają, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a właśnie taka sytuacja panuje obecnie, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

       Mając zatem na względzie troskę o stan zdrowia członków Spółdzielni wynikającą z nadal obowiązującego na terenie całego kraju stanu epidemii, jak również przytoczone wyżej regulacje, Zarząd Spółdzielni nie jest zobligowany zwołać walnego zgromadzenia w terminie przewidzianym ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

       Ponieważ w drugiej połowie bieżącego roku sytuacja w zakresie rygorów sanitarnych może być w dalszym ciągu łagodzona, stąd nie możemy wykluczyć, że w drugiej połowie bieżącego roku będzie możliwe zwołanie walnego zgromadzenia w tradycyjnej formie.

       Podsumowując, zależnie od sytuacji związanej z reżimem sanitarnym, nie wykluczamy zwołania walnego zgromadzenia w drugim półroczu bieżącego roku, co umożliwi przyjęcie niezbędnych uchwał, ale jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na zwołanie walnego zgromadzenia, odroczymy jego zwołanie na przyszły nieznany jeszcze termin.