Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 229,59m2
Lokal połozony na piętrze pawilonu handlowo-usługowego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku, składa się z kilku pomieszczeń biurowych, dużej przestrzennej sali oraz WC. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod.-kan. Media w lokalui są opomiarowane. 
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.

Podzielniki, ciepłomierze, gazomierze

 

 

 

 

 

    

 

 

Projekt „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e –usług w obszarze zarządzania mediami”.

   Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

O G Ł O S Z E N I E

   Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza przetarg nieograniczony na:

   Dostawę, montaż, uruchomienie i serwisowanie zespołu urządzeń oraz oprogramowania do pomiaru, rejestrowania i rozliczania ciepła i gazu dostarczanych do budynków i lokali w zasobach ESM „Sielanka” w Elblągu, która dotyczy:

  1.  instalacji i obsługi systemu indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, z zastosowaniem dostarczonych przez oferenta elektronicznych podzielników z modułem radiowym, w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych;
  2.  dostawy i instalacji nakładek radiowych  do istniejących liczników ciepła w węzłach cieplnych;
  3. dostawy i instalacji 3 serwerów wraz z osprzętem, systemem SQL ;
  4. dostawy i instalacji 3 modułów do obsługi firm  obsługujących odczyt, rozliczenia i monitoring elektronicznych podzielników ciepła, ciepłomierzy, gazomierzy;
  5. sporządzenia dokumentacji dla umożliwienia rozliczenia każdego lokalu;
  6. zakupu i uruchomienie systemu e-Kartoteka;
  7. synchronizacji urządzeń i programów, uruchomienie systemu odczytu, rejestracji i rozliczeń;
  8. serwisowania  sprzętu i systemu.

 

   Termin złożenia oferty do dnia  20.04.2012 roku do godz. 1200.

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.04.2012 roku o godz.1300 w świetlicy Spółdzielni.     

   Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl.

   Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru Spółdzielni stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Ofertę na w/w  roboty należy złożyć  w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 20.04.2012 r. do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z napisem:

   Adresat:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg”

   Napis:

„Oferta w przetargu nieograniczonym” na realizację Projektu „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”

Nie otwierać przed dniem 23.04.2012 r.  godz. 1300.

   Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2012 r. o godz. 1300w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

   Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 17 i 22 lub pod numerem telefonu 55/6425036, 55/6425029; 55/6425031.

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta.


Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10 - umowa

Załącznik nr 10a - umowa

Załącznik nr 10b - umowa