Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Podzielniki, ciepłomierze, gazomierze

 

 

 

 

 

    

 

 

Projekt „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e –usług w obszarze zarządzania mediami”.

   Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

O G Ł O S Z E N I E

   Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza przetarg nieograniczony na:

   Dostawę, montaż, uruchomienie i serwisowanie zespołu urządzeń oraz oprogramowania do pomiaru, rejestrowania i rozliczania ciepła i gazu dostarczanych do budynków i lokali w zasobach ESM „Sielanka” w Elblągu, która dotyczy:

  1.  instalacji i obsługi systemu indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, z zastosowaniem dostarczonych przez oferenta elektronicznych podzielników z modułem radiowym, w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych;
  2.  dostawy i instalacji nakładek radiowych  do istniejących liczników ciepła w węzłach cieplnych;
  3. dostawy i instalacji 3 serwerów wraz z osprzętem, systemem SQL ;
  4. dostawy i instalacji 3 modułów do obsługi firm  obsługujących odczyt, rozliczenia i monitoring elektronicznych podzielników ciepła, ciepłomierzy, gazomierzy;
  5. sporządzenia dokumentacji dla umożliwienia rozliczenia każdego lokalu;
  6. zakupu i uruchomienie systemu e-Kartoteka;
  7. synchronizacji urządzeń i programów, uruchomienie systemu odczytu, rejestracji i rozliczeń;
  8. serwisowania  sprzętu i systemu.

 

   Termin złożenia oferty do dnia  20.04.2012 roku do godz. 1200.

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.04.2012 roku o godz.1300 w świetlicy Spółdzielni.     

   Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl.

   Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru Spółdzielni stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Ofertę na w/w  roboty należy złożyć  w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 20.04.2012 r. do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z napisem:

   Adresat:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg”

   Napis:

„Oferta w przetargu nieograniczonym” na realizację Projektu „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”

Nie otwierać przed dniem 23.04.2012 r.  godz. 1300.

   Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2012 r. o godz. 1300w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

   Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 17 i 22 lub pod numerem telefonu 55/6425036, 55/6425029; 55/6425031.

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta.


Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10 - umowa

Załącznik nr 10a - umowa

Załącznik nr 10b - umowa