Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Świetlica - informacja o dofinansowaniu

Projekt - dofinansowanie środkami Unii Europejskiej

        

W dniu 29 lipca 2011 roku Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Sielanka” podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu:

„Wzmocnienie funkcji społecznych poprzez adaptację pomieszczeń na świetlicę osiedlową  w zasobach ESM „Sielanka” 

Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielona została  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.1 - „Humanizacja blokowisk”, Poddziałanie 4.1.2 - „Wzmocnienie funkcji społecznych”, Nr wniosku o dofinansowanie projektu WND-RPWM 04.01.02-28-001/11.

Geneza i cel projektu

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” należy do najstarszych i największych spółdzielni w mieście, działa od ponad 50 lat z pełną świadomością faktu, ze jej rolą jest nie tylko sprawne administrowanie posiadanymi zasobami ale również organizacja życia społecznego. Osiedla jako miejsca zamieszkania, pozostają istotnym ośrodkiem życia i spędzania wolnego czasu zwłaszcza dla grup o ograniczonej mobilności, a więc dzieci i osób starszych. Osiedla są też ważnym elementem kształtowania integracji społecznej, a działalność społeczno-kulturalna jest jednym z wiodących czynników tego procesu. Tak więc to potrzeby społeczności lokalnej osiedla uzasadniają prowadzenie tego typu działalności bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Działalność społeczno – kulturalna ESM „Sielanka” prowadzona jest w formie zajęć prowadzonych w ramach Klubu Sportowego „Korona”, Integracyjnego Klubu „Seniora”, Sekcji Szachowej „Relaks” oraz Klubu filatelistycznego. Bazę  lokalową do prowadzenia działalności poszczególnych klubów i sekcji stanowią w chwili obecnej pomieszczenia zlokalizowane w budynku administracyjnym Spółdzielni, przy ul. Gwiezdnej 26/27. Jest to budynek z lat 70-tych nie przystosowany do tego celu.   Budynek w którym zlokalizowany jest projekt (ul. Płk Dąbka 64) położony jest w jednej z najbardziej zaludnionych części Elbląga , na osiedlu określonym mianem „blokowiska”   (osiedla z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych), objętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Elbląga wsparciem w ramach obszaru problemowego oznaczonego jako 5.1. Duża gęstość zaludnienia sprzyja powstawaniu patologii społecznych i procesów niekorzystnych z punktu widzenia rozwoju miasta. Projekt poprzez poprawę bazy  przyczyni się do osiągnięcia poprawy warunków życia ludności pod względem dostępu do usług edukacyjnych, kulturalnych i  sportowo-rekreacyjnych, zbliżających do standardów życia występujących w krajach Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków do rozwijania aktywności społeczno-kulturalnej w ramach zlokalizowanej w budynku spółdzielni świetlicy osiedlowej a w konsekwencji ograniczenie powszechnych na terenie blokowisk negatywnych zjawisk społecznych. Stworzenie warunków do atrakcyjnego i zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi spędzania czasu wolnego zawsze pozytywnie wpływa na ograniczenie patologii społecznych. Wyznaczony cel zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie istniejącego zasobu lokalowego należącego do ESM Sielanka i przystosowanie go do funkcji świetlicy osiedlowej. Realizacja projektu w istotny sposób odmieni działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem prowadzoną przez spółdzielnię. Zmiany te obejmą przede wszystkim funkcjonowanie świetlicy i związanych z nią sekcji i klubów. Osoby w nich działające zyskają nowoczesne, estetyczne i dobrze wyposażone pomieszczenia, w których będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania lub po prostu w miłej atmosferze i dobrych warunkach spędzić wolny czas. Realizacja projektu i osiągnięcie założonego celu przyczyni się do poprawy wizerunku spółdzielni, osiedla i całego miasta.

Zakres projektu

Projekt  zakłada głównie prowadzenie prac adaptacyjnych (roboty budowlane) na powierzchni 450,02 m2 w budynku usytuowanym przy Płk Dąbka 64. W adaptowanych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie trzech pomieszczeń, w których odbywać się będą m.in. spotkania klubów i sekcji. Pomieszczenia będą wyposażone w aneksy kuchenne, systemy audio i video. Dodatkowo rozprowadzona zostanie instalacja sieci internetowej. Świetlica wyposażona zostanie w nowe węzły sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na usytuowanie świetlicy na I piętrze klatka schodowa wyposażona zostanie w platformę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku.