Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 82,00m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Posiada dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz duże witryny na całej szerokości lokalu. Wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektryczną - media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Hetmańska 26
Powierzchnia: 106,76m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada jedno wejście oraz duże witryny na całej szerokości lokalu. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, media w lokalu są opomiarowane. W lokalu przez kilkanaście lat prowadzona była działalność turystuczna.  Lokal może być przezanczony na działalność handlową, usługowo - biurową. Możliwość najmu lokalu od 01.02.2019 roku.

Informacja o projekcie E - usługi

 

 

 

 

 

 

    Dofinansowanie z UE

 

Projekt – dofinansowanie środkami Unii Europejskiej

 

W dniu 23.12.2011 roku Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” podpisała Umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie projektu:

 

„Usprawnienie obsługi  mieszkańców  i kontrahentów  Elbląskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Sielanka” poprzez wdrożenie  systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”

 

             Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, w ramach Osi Priorytetowej 7- „ Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP”, Nr wniosku o dofinansowanie  projektu    WND-RPWM.07.02.02-28-139/11

 

Geneza i cel projektu

 

                Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” powstała w 1958 roku i należy do najstarszych i największych spółdzielnia mieszkaniowych w mieście. Spółdzielnia włada 140 budynkami, w tym 130 budynkami wielorodzinnymi zlokalizowanymi  na terenie całego miasta. Ta właśnie lokalizacja budynków, szybko rozwijający się  Internet i   lawinowo przybywający internauci chcący korzystać z jego możliwości,  zobligowały  Spółdzielnię do zapewnienia  mieszkańcom  dostępu do usług cyfrowych w zakresie elektronicznego i zdalnego  procesu rozliczeń zużycia mediów, poprzez automatyzację procesów obsługi. Projekt ten wpisuje się w  Cel Poddziałania 7.2.2 RPO WiM, którym jest „ Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług  cyfrowych i aplikacji dla małych Średnich Przedsiębiorstw  na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”

 

 Celem  głównym projektu jest wdrożenie  systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami w ESM „Sielanka” dla poprawy procesów obsługi kontrahenta i racjonalizacji  kosztów funkcjonowania. Projekt  ma na celu  informatyzację  systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z  uruchomieniem portalu dostępowego dla lokatora ( e-kartoteka) oraz  trzech modułów typu B2B pozwalających  na usprawnienie procesów transakcyjnych.

Wdrożenie  celu głównego projektu pozwoli na:

•  wprowadzenie 8 nowych e-usług

•  unowocześnienie procesów transakcyjnych i systemu obsługi klientów

•  racjonalizację kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych jednostki

•  skrócenie procesu obiegu dokumentów

•  poprawę bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych

 

Zakres projektu

 

Projekt zakłada wprowadzenie systemu elektronicznego  monitoringu mediów poprzez zakup i montaż instalacji umożliwiających odczyt zużycia drogą  radiową oraz uruchomienie e-Kartoteki, umożliwiającej lokatorom możliwość dostępu do e-usług, jak również zakup  3 modułów do obsługi kontrahentów Spółdzielni.

Zakres rzeczowy projektu to:

                            -    87 koncentratorów

                            -    87 skrzynek telemetrycznych

                            -    467 retranmitery

                            -    10 499 nakładek radiowych

 Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego odczytu danych licznikowych . Umożliwia  odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności jego właściciela. Rozpoznaje  kierunek przepływu, a także sygnalizuje  wszelkie próby oderwania nakładki radiowej, zadziałania polem magnetycznym  oraz sygnalizuje wycieki. Zapewnia też rejestrację odczytów  wody na dowolnie ustawiony dzień i godzinę. Stany zużycia wody zapisywane są  na nakładkach  zamontowanych na wodomierzach  i przesyłane  przy pomocy retransmiterów i  koncentratorów  (urządzeń przekaźnikowych montowanych na klatkach schodowych) za pośrednictwem telewizji kablowej do serwera, znajdującego się  budynku Spółdzielni, gdzie prowadzony jest zapis i archiwizacja danych.

 

                      - 172 nakładki radiowe na ciepłomierze

 System odczytu ciepłomierzy służyć będzie do odczytywania i gromadzenia w bazie danych oraz analizy parametrów, które w konsekwencji   pozwolą na monitorowanie  np., właściwej pracy węzła cieplnego, jakości dostarczanej energii cieplnej, przerw w jej dostawie czy kontrol wykorzystania zamówionej mocy cieplnej.

 

                       - 9 320 modułów radiowych

 System odczytu podzielników kosztów ogrzewania służyć będzie do odczytywania i gromadzenia w bazie danych oraz analizy parametrów, które pozwolą obniżyć koszty, wyeliminują ewentualny błąd  przy odczycie, pozwoli na szybsze bilansowanie i rozliczenie ciepła oraz pozwoli na natychmiastowa reakcję w przypadkach ingerencji  w podzielniki osób nieuprawnionych.

 

Umożliwi dostęp i przetwarzanie danych oraz zabezpieczy ich przetwarzanie i przechowywanie.

 

Uruchomienie systemu umożliwi  mieszkańcom spółdzielni  podgląd na pracę i stany liczników zużycia mediów, wysokości opłat, bieżącego salda, parametrów lokalu, składników opłat czynszowych, itp.

 

Dotyczy obsługi trzech głównych kontrahentów  Spółdzielni, a mianowicie – Elbląskieo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz PGNiG – Pomorskiej Spółki Gazownictwa.

 

                  -  2 serwery produkcyjne

                  -  1 serwer  zarządzający wraz z wyposażeniem instalacyjnym

System obsługi  mediów ( ciepło, woda, gaz ) będzie umiejscowiony na serwerach posadowionych na platformie wirtualizacyjnej   zbudowane  na  oprogramowaniu VMware, która jest jednym ze standardów światowych.   Planuje się wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań  informatycznych  odpornych na awarię pojedynczych elementów pozwalających  na bezawaryjny  i bezpieczny dostęp  do danych. Zastosowane  rozwiązanie platformy wirtualizacyjnej zabezpieczy potrzeby sprzętowe dla koniecznych serwerów aplikacyjnych obsługujących system mediów oraz  dodatkowe serwery aplikacji związanych  z elektroniczna obsługą  lokatorów bez dalszej konieczności dokupowania  kolejnych samodzielnych serwerów. Rozwiązanie wirtualizacyjne zapewnia również korzyści ekonomiczno/ekologiczne minimalizując zużycie energii elektrycznej na potrzeby rozbudowanych systemów.