Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Teatralna 27
Powierzchnia: 110,00m2
Lokal użytkowy położony na parterze budynku handlowo-usługowego. Lokal składa sie z sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza. Lokal posiada wejście główne oraz wyjściwe od zaplecza oraz witrynę na całą szerokość sali głównej. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 136,60m2
Lokal położony na parterze budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na działalność handowo-usługową lub inną. Lokal w trakcie wydzielania będzie posiadał dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz witryny. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. kan. oraz elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2013

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że działając na podstawie § 28 ust. 2, § 29 ust. 1 i § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  10/2013 z dnia 21.01. 2013 roku  

z w o ł u j e   
WALNE  ZGROMADZENIE
obradujące w pięciu częściach  w dniach 22 - 26.04.2013 r.  jak niżej:

 

 

     Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00

    Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, potwierdzając swoje uczestnictwo w obradach poprzez podpisanie listy obecności.

     Zapraszając  członków Spółdzielni  do udziału w Walnym Zgromadzeniu, uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację członka na liście obecności.                            

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. i podjęcie uchwały w przedmiocie  jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w przedmiocie ich zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2012 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w  2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
 10. Przedstawienie kandydatów na delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
 11. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w związku z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 12. Dyskusja.
 13. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie  -  podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 14. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 15. Zamknięcie obrad.

 

    Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone od dnia 29 marca 2013 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ulicy Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00, natomiast w piątek - od  9.00 - 14.00.

    Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi i regulaminowymi tego organu.

    Informujemy, że po odbyciu wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami. Termin Kolegium ustalony został na dzień 30 kwietnia br.

    Uwzględniając fakt, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór delegata na
VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów, którzy chcieliby reprezentować naszą Spółdzielnię  na ww. Zjeździe.

     - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

     - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

     - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

     - nie karalności za przestępstwa umyślne,

     - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych za używanie lokalu,

        - o braku stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z którymkolwiek z członków Zarządu,  

    Wybory przeprowadzone zostaną w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

    Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej  kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

    Nazwiska i imiona  kandydatów  będą umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej z podaniem ulicy przy której członek zamieszkuje wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany. Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

    Kandydaci mogą się zaprezentować  na każdej części Walnego Zgromadzenia. W myśl postanowień statutowych - osoba kandydująca nie musi być obecna na wszystkich jego częściach.

    Komisje Skrutacyjne każdej części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania na danej części. Końcowe wyniki wyboru delegata na VI Krajowy Zjazd  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie będą znane po zakończeniu wszystkich pięciu części i podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

    Delegatem na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego zostanie kandydat, który otrzyma kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

                                                                          

                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                Zarząd ESM Sielanka

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na delegata

Oświadczenie kandydata