Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

P R Z E T A R G

 ESM „SIELANKA” z siedzibą w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27

 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych w Elblągu

 usytuowanych przy ulicach :

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy Kopernika 43;

 

 
 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Mączna 2A;

 

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  1-go Maja 52;

 

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  1 Maja 28-46;

 

 

 

 

 
 

 - w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Królewieckiej 85-87;

 

 
 

 

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 64;

 

 

  - w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 79;

 
 

 

 

 

 

Powierzchnię lokali użytkowych ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-70/B-02365.

Umowa najmu zostanie zawarta według wzoru ESM „Sielanka” – tekst do wglądu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 15.

Przetarg odbędzie się dnia 27.04.2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 (świetlica na I piętrze ) w Elblągu.  Podczas przetargu będzie obowiązywać reżim sanitarny tj.: dystans, dezynfekcja rąk i maseczki.

 

Oferty w zalakowanych kopertach zawierające n/w dokumenty prosimy wysłać na adres siedziby Spółdzielni lub wrzucić do skrzynki zamontowanej przy drzwiach siedziby spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 w terminie do dnia 26.04.2021 roku do godz. 14.00 :

                                                                                                                      

-charakterystyka firmy - prowadzonej działalności, przeznaczenie lokalu

- oferowana stawka czynszu najmu 

-aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami na świadczenia społeczne

-aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi

-podstawa prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

-zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT oraz numeru REGON

-kserokopia dowodu wpłaty wadium na konto spółdzielni w banku PKO BP nr 57  1020 1752  0000  0302  0003 1575

-oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, postanowieniami Regulaminu postępowania przetargowego oraz wzorem umowy najmu/ projektem,  które oferent uznaje jako wiążące.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach i lokalach można uzyskać w administracji Spółdzielni  (pok. 15) lub pod numerem telefonu (55) 642-50-46.

W przypadku gdy na najem danego lokalu wpłynie więcej niż jedna oferta, przetarg odbywa się w formie licytacji z postąpieniem co najmniej o jeden złoty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 
 

 

Elbląg, dnia 12.04.2021 r.