Oferta lokalowa

Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Związku Jaszczurczego 15
Powierzchnia: 257,10m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego z wejściem od strony ulicy Zw. Jaszczurczego. Do lokalu prowadzą schody jak również podjazd dla niepełnosprawnych.  Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z kilku pomieszczeń biurowo-usługowych, korytarza oraz dwóch WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. Lokal przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne, witrynę oraz wyjście od zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 43,74m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

P R Z E T A R G


ESM „SIELANKA” z siedzibą w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych w Elblągu

usytuowanych przy ulicach :

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Związku Jaszczurczego 15;

 

 

 - w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Królewieckiej 85 -87;

 

 

 

 
 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Gwiezdna 21-29;

 

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  1 Maja 28-46;

 

 

 

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 79;

 

 

Powierzchnię lokali użytkowych ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-70/B-02365.

Umowa najmu zostanie zawarta według wzoru ESM „Sielanka” – tekst do wglądu w siedzibie Spółdzielni pokój    nr 15.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19.06.2019 roku o godz. 14.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 (świetlica na I piętrze ) w Elblągu. 

 

Oferty w zalakowanych kopertach zawierające n/w dokumenty prosimy składać  w siedzibie spółdzielni przy      ul. Gwiezdnej 26/27 pokój nr 5 /na parterze/ w terminie do dnia 19.06.2019 roku do godz.10.00 :                                                                                                                                

                                                                                                                            

-charakterystyka firmy - prowadzonej działalności, przeznaczenie lokalu

- oferowana stawka czynszu najmu 

-aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami na świadczenia społeczne

-aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi

-podstawa prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

-zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT oraz numeru REGON

-kserokopia dowodu wpłaty wadium na konto spółdzielni w banku PKO BP nr 57  1020 1752  0000  0302  0003 1575

-oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, postanowieniami Regulaminu postępowania przetargowego oraz wzorem umowy najmu/ projektem,  które oferent uznaje jako wiążące.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach i lokalach można uzyskać w administracji Spółdzielni            (pok. 15) lub pod numerem telefonu (55) 642-50-46.

 

W przypadku gdy na najem danego lokalu wpłynie więcej niż jedna oferta, przetarg odbywa się w formie licytacji z postąpieniem co najmniej o jeden złoty.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Elbląg, dnia 06.06.2019 r.