Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

P R Z E T A R G

 ESM „SIELANKA” z siedzibą w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27

 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych w Elblągu

 usytuowanych przy ulicach :

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Hetmańska 26;

 

 
 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Mączna 2A;


 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  1-go Maja 52;

 

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  1 Maja 28-46;

 

 

 

 

 
 

 - w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Królewieckiej 85-87;

 

 
 

 


- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 64;

 

 

  - w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 79;

 
 

 

 

Powierzchnię lokali użytkowych ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-70/B-02365.

Umowa najmu zostanie zawarta według wzoru ESM „Sielanka” – tekst do wglądu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 15.

Przetarg odbędzie się dnia 05.10.2020 roku o godz. 13.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 (świetlica na I piętrze ) w Elblągu.  Podczas przetargu będzie obowiązywać reżim sanitarny tj.: dystans, dezynfekcja rąk i maseczki.

 

Oferty w zalakowanych kopertach zawierające n/w dokumenty prosimy wysłać na adres siedziby Spółdzielni lub wrzucić do skrzynki zamontowanej przy drzwiach siedziby spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 w terminie do dnia 05.10.2020 roku do godz. 10.00 :

                                                                                                                      

-charakterystyka firmy - prowadzonej działalności, przeznaczenie lokalu

- oferowana stawka czynszu najmu 

-aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami na świadczenia społeczne

-aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi

-podstawa prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

-zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT oraz numeru REGON

-kserokopia dowodu wpłaty wadium na konto spółdzielni w banku PKO BP nr 57  1020 1752  0000  0302  0003 1575

-oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, postanowieniami Regulaminu postępowania przetargowego oraz wzorem umowy najmu/ projektem,  które oferent uznaje jako wiążące.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach i lokalach można uzyskać w administracji Spółdzielni  (pok. 15) lub pod numerem telefonu (55) 642-50-46.

W przypadku gdy na najem danego lokalu wpłynie więcej niż jedna oferta, przetarg odbywa się w formie licytacji z postąpieniem co najmniej o jeden złoty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 
 

 

Elbląg, dnia 23.09.2020 r.