Oferta lokalowa

Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Związku Jaszczurczego 15
Powierzchnia: 257,10m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego z wejściem od strony ulicy Zw. Jaszczurczego. Do lokalu prowadzą schody jak również podjazd dla niepełnosprawnych.  Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z kilku pomieszczeń biurowo-usługowych, korytarza oraz dwóch WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. Lokal przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne, witrynę oraz wyjście od zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 43,74m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 

Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych

KRYTERIA

przyznawania dodatków mieszkaniowych

zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 r. Dz. U nr 71/2001 (z późniejszymi zmianami)

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  2. najemcom oraz podnajemcom spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych,
  3. właścicielom lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. 
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 %   kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125 %  tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.  

            Za dochód brutto uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się niektórych zasiłków oraz świadczeń z opieki społecznej.

            Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć :

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 %.

  Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny (normatywną powierzchnię ).    

  Przyznany dodatek jest wypłacany przez okres sześciu miesięcy, pod warunkiem bieżącego  opłacania należności czynszowych, a przyznanie go na kolejne pół roku następuje po złożeniu nowego wniosku w szóstym miesiącu pobierania dodatku.

   W wypadku stwierdzenia,  że  przez kolejne  dwa miesiące  nie są opłacane   należności za zajmowany lokal,  wypłata dodatku mieszkaniowego – w drodze decyzji wydanej przez  MOPS -  zostaje wstrzymana  do czasu uregulowania zaległości.