Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych

KRYTERIA

przyznawania dodatków mieszkaniowych

zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 r. Dz. U nr 71/2001 (z późniejszymi zmianami)

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  2. najemcom oraz podnajemcom spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych,
  3. właścicielom lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. 
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 dochód ten wynosi odpowiednio: 2.100 zł brutto dla gospodarstwa jednoosobowego i 1.500 zł brutto na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

            Za dochód brutto uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się niektórych zasiłków oraz świadczeń z opieki społecznej.

            Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć :

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 %.

  Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny (normatywną powierzchnię ).    

  Przyznany dodatek jest wypłacany przez okres sześciu miesięcy, pod warunkiem bieżącego  opłacania należności czynszowych, a przyznanie go na kolejne pół roku następuje po złożeniu nowego wniosku w szóstym miesiącu pobierania dodatku.

   W wypadku stwierdzenia,  że  przez kolejne  dwa miesiące  nie są opłacane   należności za zajmowany lokal,  wypłata dodatku mieszkaniowego – w drodze decyzji wydanej przez  MOPS -  zostaje wstrzymana  do czasu uregulowania zaległości.


Informacja dla osób składających wnioski o dodatki mieszkaniowe

 

 

Uwaga: Dochód osoby lub rodziny ustalany jest na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów faktycznie otrzymanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu.

 

Wnioski o dodatki mieszkaniowe można przesyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, pozostawić  w zainstalowanej skrzynce podawczej znajdującej się w głównej siedzibie Ośrodka jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mops@mops.elblag.pl

W razie pytań lub wątpliwości informacje telefoniczną można otrzymać w zespole dodatków mieszkaniowych pod numerem telefonu: (55) 625-61-38 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku - pobierz