Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych

KRYTERIA

przyznawania dodatków mieszkaniowych

zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 r. Dz. U nr 71/2001 (z późniejszymi zmianami)

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  2. najemcom oraz podnajemcom spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych,
  3. właścicielom lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. 
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 dochód ten wynosi odpowiednio: 2.189,04 zł brutto dla gospodarstwa jednoosobowego i 1.563,60 zł brutto na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

            Za dochód brutto uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się niektórych zasiłków oraz świadczeń z opieki społecznej.

            Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć :

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 %.

  Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny (normatywną powierzchnię ).    

  Przyznany dodatek jest wypłacany przez okres sześciu miesięcy, pod warunkiem bieżącego  opłacania należności czynszowych, a przyznanie go na kolejne pół roku następuje po złożeniu nowego wniosku w szóstym miesiącu pobierania dodatku.

   W wypadku stwierdzenia,  że  przez kolejne  dwa miesiące  nie są opłacane   należności za zajmowany lokal,  wypłata dodatku mieszkaniowego – w drodze decyzji wydanej przez  MOPS -  zostaje wstrzymana  do czasu uregulowania zaległości.

 

Informacja dla osób składających wnioski o dodatki mieszkaniowe

 

 

Uwaga: Dochód osoby lub rodziny ustalany jest na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów faktycznie otrzymanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu.

 

Wnioski o dodatki mieszkaniowe można przesyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, pozostawić  w zainstalowanej skrzynce podawczej znajdującej się w głównej siedzibie Ośrodka jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mops@mops.elblag.pl

W razie pytań lub wątpliwości informacje telefoniczną można otrzymać w zespole dodatków mieszkaniowych pod numerem telefonu: (55) 625-61-38 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku - pobierz