Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Teatralna 27
Powierzchnia: 110,00m2
Lokal użytkowy położony na parterze budynku handlowo-usługowego. Lokal składa sie z sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza. Lokal posiada wejście główne oraz wyjściwe od zaplecza oraz witrynę na całą szerokość sali głównej. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 136,60m2
Lokal położony na parterze budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na działalność handowo-usługową lub inną. Lokal w trakcie wydzielania będzie posiadał dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz witryny. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. kan. oraz elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.

Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych

KRYTERIA

przyznawania dodatków mieszkaniowych

zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 r. Dz. U nr 71/2001 (z późniejszymi zmianami)

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  2. najemcom oraz podnajemcom spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych,
  3. właścicielom lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. 
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 %   kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125 %  tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.  

            Za dochód brutto uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się niektórych zasiłków oraz świadczeń z opieki społecznej.

            Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć :

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 %.

  Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny (normatywną powierzchnię ).    

  Przyznany dodatek jest wypłacany przez okres sześciu miesięcy, pod warunkiem bieżącego  opłacania należności czynszowych, a przyznanie go na kolejne pół roku następuje po złożeniu nowego wniosku w szóstym miesiącu pobierania dodatku.

   W wypadku stwierdzenia,  że  przez kolejne  dwa miesiące  nie są opłacane   należności za zajmowany lokal,  wypłata dodatku mieszkaniowego – w drodze decyzji wydanej przez  MOPS -  zostaje wstrzymana  do czasu uregulowania zaległości.