Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2023 - czytaj dalej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Elbląg, dnia   24.05.2023 r.     

                                                                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”, działając na podstawie  § 17 ust. 1, § 18 ust. 1 i § 43 ust. 2 pkt 7  Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  2 /2023 z dnia 20 lutego 2023 roku zwołuje  


WALNE  ZGROMADZENIE ESM „SIELANKA”, 
którego obrady odbędą się  w pięciu  częściach w dniach 19.06 - 23.06.2023 r. według następującego harmonogramu:

 

 CZĘŚĆ I odbędzie się 19.06.2023 r. (poniedziałek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Pionierska, Żeglarska, Owocowa, Bosmańska, Królewiecka, Plac Jagiellończyka, Kopernika, Urocza, Płk. Dąbka 26 -30, 41 - 43, 48 - 60, Bażyńskiego i Pilgrima.

 

CZĘŚĆ II  odbędzie się 20.06.2023 r. (wtorek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali  położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy  ulicy: Różana, Jaśminowa, Robotnicza 45-59, 88-96, 107–109, Płk. Dąbka 5 – 11,  Płk. Dąbka 23 i 25, Gwiezdna i  Donimirskich.

 

CZĘŚĆ III odbędzie się 21.06.2023 r. (środa) i obejmuje członków  posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Robotnicza 160,
162 - 188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94,  67 - 114, Brzeska, Daszyńskiego i  Fałata.

 

CZĘŚĆ IV odbędzie się 22.06.2023 r. (czwartek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego

 

CZĘŚĆ V  odbędzie się 23.06.2023 r. (piątek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Starowiejska, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna i 12-go Lutego.

 Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro). 

Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16.00.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Zasada obowiązuje również w przypadku dysponowania przez członka prawem do większej ilości lokali.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

  PORZĄDEK OBRAD KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA JEST NASTĘPUJĄCY:

1.  Otwarcie obrad i wybór Prezydium

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wnioskowej

4.   Przedstawienie protokołu w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał

5.  Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

6.  Przedstawienie sprawozdania biegłych rewidentów z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni  za  2022  rok  oraz  podziału  wyniku  finansowego  Spółdzielni  za  rok      

     obrachunkowy 2022 – podjęcie uchwał

7.   Przedstawienie Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  z  działalności  w  2022  roku  i  podjęcie uchwały  w sprawie jego zatwierdzenia

8.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2022 rok

9.   Wybory do Rady Nadzorczej na okres kadencji 2023 – 2026; przedstawienie kandydatów i przeprowadzenie głosowania

10.  Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2022 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

11.  Wybory do Rad Osiedli I – V na okres kadencji 2023 – 2026; przedstawienie kandydatów i przeprowadzenie głosowania

12.  Wybór delegata i zastępcy delegata do udziału w VIII Krajowym Zjeździe Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP; przedstawienie kandydatów i  przeprowadzenie głosowania

13.  Przedstawienie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną wyników głosowania w sprawie jak niżej oraz podjęcie uchwał:

a)  wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2023 – 2026

b)  wyboru członków Rad Osiedli na okres kadencji 2023 – 2026

c)  wybór delegata i zastępcy delegata do udziału w VIII Krajowym Zjeździe Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

14. Dyskusja

15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej

16. Zamknięcie obrad

 

     Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 26.05.2023 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi. Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich pięciu części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami. Termin Kolegium ustalony został na dzień 26 czerwca 2023 r. Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni. Tegoroczne Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady Nadzorczej i członków pięciu Rad Osiedli na kolejną 3 - letnią kadencję 2023 – 2026 oraz wybierze delegata i zastępcę delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

     Postanowienia § 33 i § 48 Statutu Spółdzielni stanowią, że:

  „Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybieranych przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, spośród wszystkich kandydujących członków     
Spółdzielni w liczbie mandatów określonej przez Radę Nadzorczą dla każdej części Walnego Zgromadzenia”.

 

„W Spółdzielni działa pięć  Rad Osiedli, z których każda składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Obszar działania poszczególnych Rad Osiedli ustala Rada Nadzorcza”. Realizując powyższe postanowienia, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 20.02.2023r. ustaliła po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej dla każdej części Walnego Zgromadzenia, a dla poszczególnych Rad Osiedli ustaliła obszar działania odpowiadający pięciu rejonom eksploatacyjnym, który obejmuje nieruchomości zaliczane do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje ponadto wybór delegata i zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.

Niniejszym przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów na członków tych organów i tak:

kandydatami  na członków Rady Nadzorczej i członków pięciu Rad Osiedli oraz na delegata i zastępcę delegata – mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni,

prawo zgłaszania kandydatów do organów Spółdzielni przysługuje wyłącznie członkom Spółdzielni, zgłoszenia dokonuje się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu jego zamieszkania wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia, do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany,

do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o:

- wyrażeniu zgody na kandydowanie,

- nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

- braku stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu, linii bocznej z którymkolwiek z członków Zarządu,     

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rad Osiedli i delegata i zastępcy delegata należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Gwiezdnej 26/27 (pokój Nr 5) - w terminie do dnia 12 czerwca 2023 roku włącznie,  do godziny 16.30.

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia członków kandydujących do wyżej wymienionych organów został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl  lub w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Gwiezdnej 26/27 (pokój Nr 4 lub Nr 5). Wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”. Nazwiska i imiona  kandydatów  zostaną umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej z podaniem ulicy przy której kandydujący członek Spółdzielni posiada prawo do lokalu, z tym że:

kandydaci do Rady Nadzorczej – zostaną ujęci w podziale na części Walnego Zgromadzenia, do której kandydujący członkowie są przypisani, a osoby kandydujące do Rad Osiedli  - zgodnie z obszarem wchodzącym w zakres działania tych organów

Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia

Członkowie kandydujący do organów Spółdzielni oraz delegata i zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP  mają prawo zaprezentowania się na każdej części Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie wyjaśniamy, że w myśl postanowień § 15 ust. 2 Statutu nie można łączyć mandatu członka Rady Nadzorczej i członka Rady Osiedla.  W przypadku wyboru do obu organów zajdzie konieczność złożenia rezygnacji  jednego z mandatów.

Komisje Mandatowo - Skrutacyjne pięciu części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania przeprowadzonego na każdej jego części. Końcowe wyniki wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Rad Osiedli na kadencję obejmującą lata 2023 – 2026 oraz na delegata i zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP będą znane po podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Członkami wyżej wymienionych organów zostaną kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów, z tym że:

do piętnastoosobowego składu Rady Nadzorczej wejdzie po 3 członków z każdej części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ilością przyznanych mandatów.

do każdej z pięciu Rad Osiedli wybranych zostanie po 5 członków, zamieszkałych w obszarze działania tych organów. 

    

Delegatem naszej Spółdzielni na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego zostanie kandydat, który otrzyma największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, natomiast jego zastępcą osoba z kolejną największą ilością głosów. 

 

Pliki do pobrania:

 

Pełnomocnictwo

Karta zgłoszenia na delegata 

Karta zgłoszenia na członka Rady Nadzorczej                                                                                                         

Karta zgłoszenia na członka Rady Osiedla
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                

                                                                                                      

 

 

Dodano: