• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3267

Ogłoszenie - inwentaryzacja geodezyjna obszar 4.4.

 

   

Elbląg, dnia 13.02.2015r.

 

 

 

 

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM „Sielanka”, obszar 4.4”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

                        

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji geodezyjnej robót drogowych z towarzyszącymi, których realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata  2007-2013 dla poniższych zadań:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa oraz budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi, Elbląg                           ul. Daszyńskiego 15-19,

Zadanie nr 2

Parking dla samochodów osobowych, Elbląg ul. Brzeska 32,

Zadanie nr 3

Przebudowa oraz budowa miejsc postojowych z drogą dojazdową, przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia wewnątrzosiedlowego oraz kanalizacji deszczowej i placu zabaw, Elbląg ul. Robotnicza 163,165- Brzeska 34, Brzeska 32,

Zadanie nr 4

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych z drogą dojazdową, plac zabaw, Elbląg                     ul. Robotnicza 88.

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 20.04.2015r.

     Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Zamawiającego  www.esmsielanka.elblag.pl.

     Warunkiem udziału w przetargu  jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami  i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 PLN.

 

            Pisemną ofertę wykonania w/w  prac należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do dnia 02.03.2015r. do godz. 1300 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27

Oferta  przetargowa na wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej – Obszar 4.4

Nie otwierać przed dniem 02.03.2015 r.   godz. 1330

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2015r. o godz. 1330w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.

            

Szczegółowych informacji udzielać będą: Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ds. technicznych w pok. nr 19 oraz  Inspektor kontroli technicznej ds. sanitarnych w pok. nr 22.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta i bez podania przyczyny.

Druk oferty - pobierz

Wzór umowy - pobierz

SIWZ - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz