• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3268

Ogłoszenie - zagospodarowanie terenów zielonych

 

Elbląg, dnia 30.03.2015r.

 

 

 

 

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM „Sielanka”, obszar 5.1”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

                        

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych w obrębie budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Płk Dąbka 76, 78 w Elblągu, których realizacja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata  2007-2013.

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 08.05.2015r.

     Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl

     Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 PLN.

 

            Pisemną ofertę wykonania w/w robót należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do dnia 08.04.2015r. do godz. 1300 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, Elbląg

Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zagospodarowania terenów zielonych,

Elbląg ul. Płk Dąbka 76,78.

"Nie otwierać przed dniem 08.04.2015r. godz. 1400       

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2015r. o godz. 1400w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.            

 

Szczegółowych informacji udzielać będą;  Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ds. eksploatacji w pok. nr 15 oraz  Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego  ds. technicznych w pok. nr 19.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta i bez podania przyczyny.

 

1. Oferta - pobierz

2. Wzór umowy - pobierz

3. SIWZ - pobierz

4. Przedmiar robót - pobierz

5. Zestawienie roślinności - pobierz

6. STW i OR - pobierz

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz