• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3263

Instalacyjno-budowlane UE


Ogłoszenie o przetargu

Projekt „Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM „Sielanka”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


 

Elbląg, dnia 31.03.2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyłonienie wykonawcy instalacji systemu solarnego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Płk Dąbka 75-77 w Elblągu, którego realizacja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych lub warunkowych.

Termin wykonania zamówienia od dnia 16.08.2011r. do dnia 16.09.2011r.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dowodem wpłaty wadium i następującymi załącznikami;

 1. Kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej sporządzone na podstawie przedmiarów robót stanowiących Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o które sporządzono ofertę, z podaniem cen jednostkowych robót oraz z podaniem danych wyjściowych (parametrów) do kosztorysowania;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) oferenta albo aktualne zaświadczenie o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej, z przedmiotem działania zgodnym z przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i odzwierciedlające aktualnie obowiązujący stan;
 3. Dowód upoważnienia osoby/osób podpisujących ofertę i oświadczenia do niej dołączone do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów w zakresie objętym ofertą, o ile upoważnienie takie nie wynika z dołączonego do oferty odpisu z KRS;
 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości 10 000 PLN; Kserokopię dowodu wpłaty lub kserokopię potwierdzonego przez Bank zrealizowanego polecenia przelewu, lub zaświadczenie banku o dokonanym przelewie/wpłacie oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty.
 5. Zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. wykaz robót instalacyjno - budowlanych wykonanych w okresie ostatnich lat (najwyżej pięciu) ze wskazaniem inwestora, miejsca prowadzonych robót, zakresu rzeczowego, okresu i czasu realizacji a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykazać w tym okresie co najmniej dwie roboty z montażem kolektorów słonecznych o zbliżonych wielkościach i mocach układów grzewczych i każda o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia określona w ofercie; zaleca się dołączenie referencji;
 8. Wskazanie personaliów osób, które pełnić będą funkcję kierowników budowy wszystkich branż wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających wpis tej osoby na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zaświadczenie wydane przez te izby z określonym w nim terminem ważności);
 9. Wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w zakresie objętym realizacją zamówienia;
 10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000 PLN ważną na dzień składania oferty;
 11. Oświadczenie, że względem oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub egzekucyjne;
 12. Oświadczenie, że w stosunku do osoby oferenta, a w przypadku spółki kapitałowej, udziałowca o pozycji dominującej (analogicznie do pozycji spółki dominującej określonej w art. 4 §1 pkt 4 ksh), lub członków zarządu nie jest prowadzone postępowanie karne w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, lub przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, ani też że osoby te nie są karane za popełnienie takich przestępstw;
 13. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na oferowane roboty zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z warunkami umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na deklarowany przez oferenta okres, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
 14. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z „ Regulaminem składania zamówień, zawierania umów i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, świadczenie usług oraz dostawę rzeczy” obowiązującym w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” a także ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ze wzorem umowy o wykonanie zamówienia i przyjmuje warunki w nich zawarte przez przystąpienie bez zastrzeżeń.

Ofertę na w/w roboty należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 18.04.2011 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji solarnej
Nie otwierać przed dniem 18.04.2011 r. godz. 1200”

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2011 r. o godz. 1200w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

Szczegółowych informacji udzielać będą Inspektorzy kontroli technicznej pok.19 i 22.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta.

Pobierz: Ogłoszenie - solary
Pobierz: Załacznik nr 2 Przedm. elektr.
Pobierz: Załącznik nr 2 Przedm. elektr.
Pobierz: Załącznik nr 2 - Przedm. bud.
Pobierz: Załącznik nr 2 Przedm. inst.75
Pobierz: Załącznik nr 2 Przedm. inst.77
Pobierz: Załącznik nr 3 Specyfikacja
Pobierz: Załącznik nr 3 Zał. do Spec.
Pobierz: Załącznik nr 5 BIOZ
Pobierz: Załącznik nr 5 PBW
Pobierz: Załącznik nr 5 inst-1.75
Pobierz: Załącznik nr 5 inst-2.75
Pobierz: Załącznik nr 5 inst-3.75
Pobierz: Załacznik nr 5 inst. 75
Pobierz: Załącznik nr 5 inst-1. 77
Pobierz: Załącznik nr 5 inst-2.77
Pobierz: Załącznik nr 5 inst-3.77
Pobierz: Załącznik nr 5 inst. 77
Pobierz: Załącznik nr 2 przedmiar konst
Pobierz: Załącznik nr 5 Str. tytuł.
Pobierz: Załącznik nr 5 Opis techn.
Pobierz: Załacznik nr 5 Rys K-1
Pobierz: Załącznik nr 5 Rys K-2
Pobierz: Załącznik nr 5 Rys K-3
Pobierz: Załącznik nr 5 Rys K-4
Pobierz: Załącznik nr 5 Rys K-5
Pobierz: Załacznik nr 1 Projekt umowy
Pobierz: Załącznik nr 4 formularz ofert
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Regulamin przetargów

data dodania:2011-03-31