• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3263

Remont świetlicy UE

Świetlica - roboty remontowe

Projekt „Wzmocnienie funkcji społecznych poprzez adaptację pomieszczeń na świetlicę osiedlową w zasobach ESM „Sielanka”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Elbląg, dnia 07.10.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Wyłonienie wykonawcy robót remontowo – budowlanych w budynku usytuowanym przy ul. Płk Dąbka 64 w Elblągu w celu realizacji projektu pt. „Wzmocnienie funkcji społecznych poprzez adaptację pomieszczeń na świetlicę osiedlową w zasobach ESM „Sielanka”, którego realizacja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych lub warunkowych.

Termin realizacji zamówienia od dnia 03 stycznia 2012r. do dnia 31 października 2012r.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl.

Pisemną ofertę na w/w roboty należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 24.10.2011r. do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z napisem:

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27 Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w celu realizacji projektu pt. „Wzmocnienie funkcji społecznych poprzez adaptację pomieszczeń na świetlicę osiedlową w zasobach ESM „Sielanka”

Nie otwierać przed dniem 24.10.2011 r. godz. 1000”

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2011r. o godz. 1300 w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

Szczegółowych informacji udzielać będą Inspektorzy kontroli technicznej pok.19 i 22.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta i bez podania przyczyny.

Pobierz: Przetarg-świetlica.doc
Pobierz: Regulamin przetargów.doc
Pobierz: SIWZ.doc
Pobierz: Zał. 1 umowa.doc
Pobierz: Zał. 2 oferta.doc
Pobierz: Załączniki 3
Pobierz: Załączniki 4
Pobierz: Załączniki 5

data dodania: 2011-10-07