• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3267

Roboty elektryczne UE

Przetarg - roboty elektryczne

 

 

Projekt „Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM „Sielanka”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 


Elbląg, dnia 26.01.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót elektrycznych w zakresie wymiany oświetlenia na klatkach schodowych w latach 2011 – 2012, których realizacja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Adresy obiektów (zadań) przewidzianych do realizacji w latach 2011-2012:

ROK 2011 ROK 2012
1 Płk Dąbka 76 1 Robotnicza 162-168
2 Płk Dąbka 78 2 Płk Dąbka 67
3 Płk Dąbka 80 3 Płk Dąbka 69
4 Płk Dąbka 82-84 4 Robotnicza 160
5 Płk Dąbka 85 5 Płk Dąbka 41
6 Płk Dąbka 86-92 6 Płk Dąbka 43
7 Płk Dąbka 94 7 Płk Dąbka 48-52
8 Płk Dąbka 96-102 8 Płk Dąbka 54-60
9 Płk Dąbka 104-106 9 Urocza 11
10 Płk Dąbka 112-114 10 Urocza 13
11 Płk Dąbka 75-77 11 Urocza 15
12 Robotnicza 184-188 12 Płk Dąbka 26
13 Robotnicza 170-176 13 Płk Dąbka 28
14 Robotnicza 178-182 14 Płk Dąbka 30
15 Fałata 77    

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz ofert wariantowych lub warunkowych.

Termin wykonania zamówienia od 01.03.2011r. do dnia 30.10.2012r. - zgodnie z harmonogramem dołączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego (bez przedmiaru robót) www.esmsielanka.elblag.pl, lubotrzymać wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg. Za przedmiary robót elektrycznych należy uiścić opłatę w wysokości 100 PLN na konto nr 571020 1752 0000 0302 0003 1575.

Warunkiem udziału w przetargu na roboty elektryczne jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dowodem wpłaty wadium i następującymi załącznikami;

 1. Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o który sporządzono ofertę, z podaniem cen jednostkowych robót oraz z podaniem danych wyjściowych (parametrów) do kosztorysowania;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) oferenta albo aktualne zaświadczenie o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej, z przedmiotem działania zgodnym z przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i odzwierciedlające aktualnie obowiązujący stan;
 3. Dowód upoważnienia osoby/osób podpisujących ofertę i oświadczenia do niej dołączone do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów w zakresie objętym ofertą, o ile upoważnienie takie nie wynika z dołączonego do oferty odpisu z KRS;
 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości 65 000 PLN; Kserokopię dowodu wpłaty lub kserokopię potwierdzonego przez Bank zrealizowanego polecenia przelewu, lub zaświadczenie banku o dokonanym przelewie/wpłacie oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty.
 5. Zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. wykaz robót elektrycznych wykonanych w okresie ostatnich lat (najwyżej pięciu) ze wskazaniem inwestora, miejsca prowadzonych robót, zakresu rzeczowego, okresu i czasu realizacji; zaleca się dołączenie referencji; wymóg określony w ppkt 7 nie dotyczy podmiotów nowo powstałych;
 8. Wskazanie personaliów osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających wpis tej osoby na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zaświadczenie wydane przez te izby z określonym w nim terminem ważności);
 9. Wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w zakresie objętym realizacją zamówienia ;
 10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000 PLN ważną na dzień składania oferty ;
 11. Oświadczenie, że względem oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub egzekucyjne;
 12. Oświadczenie, że w stosunku do osoby oferenta, a w przypadku spółki kapitałowej, udziałowca o pozycji dominującej (analogicznie do pozycji spółki dominującej określonej w art.4 §1 pkt 4 ksh), lub członków zarządu nie jest prowadzone postępowanie karne w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, lub przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, ani też że osoby te nie są karane za popełnienie takich przestępstw;
 13. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na oferowane roboty zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z warunkami umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na deklarowany przez oferenta okres, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
 14. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z „ Regulaminem składania zamówień, zawierania umów i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, świadczenie usług oraz dostawę rzeczy” obowiązującym w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” a także ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ze wzorem umowy o wykonanie zamówienia i przyjmuje warunki w nich zawarte przez przystąpienie bez zastrzeżeń.

Ofertę na w/w roboty należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 16.02.2011r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27
Oferta w przetargu nieograniczonym na remont klatek schodowych
w latach 2011-2012 – roboty elektryczne
Nie otwierać przed dniem 16.02.2011 r. godz. 1200”

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2011r. o godz. 1200w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

Szczegółowych informacji udzielać będzie Inspektor kontroli technicznej ds. elektrycznych w pok. nr 21.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta.

 

Pobierz: zał 4 harmonogram.pdf
Pobierz: zał 3 informacja.doc
Pobierz: zał 2 oferta.doc
Pobierz: SIWZ.doc
Pobierz: Zał 1 umowa.doc
Pobierz: Roboty elektryczne.doc
Pobierz: Regulamin przetargów.doc

data dodania:2011-01-26