• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3263

Wyjaśnienia - przetarg podzielniki, ciepłomierze, wodomierze


Uwagi do pisma WODMIAR Wiśniewscy Sp. J.  z 5.04.2012 r.

w sprawie propozycji zmian w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ

 

       Po otwarciu przez ESM „Sielanka” postępowania przetargowego na dostawę, montaż, uruchomienie i serwisowanie zespołu urządzeń oraz oprogramowania do pomiaru, rejestrowania i rozliczania ciepła i gazu dostarczanych do budynków i lokali w zasobach ESM „Sielanka” w Elblągu na podstawie i ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wraz ze wzorem umowy, jaką Spółdzielnia  podpisze z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu, do Spółdzielni wpłynęło pismo „WODMIAR Wiśniewscy Sp.J.” w Olsztynie z dnia 5.04.2012r. zawierające propozycję wprowadzenia określonych w nim  zmian do umowy stanowiącej załącznik nr 10, 10a i 10b do SIWZ.

 

Propozycje zmian do umowy - załącznika nr 10 do SIWZ


 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia na wypadek zmiany stawki VAT.

   Spółdzielnia (Zamawiający) nie dopuszcza zmian w wysokości wynagrodzenia, czemu dał wyraz w postanowieniach  SIWZ i w umowie.  Prace objęte zleceniem opodatkowane są 23 % stawką podatku VAT.

 2. Zastąpienie kaucji gwarancyjnej gwarancją ubezpieczeniową.

   Minimalne określone w SIWZ , oczekiwane przez Zamawiającego okresy gwarancyjne są zróżnicowane. Dla systemów informatycznych gwarancja nie może być krótsza niż 3 lata. Ale gwarancja udzielana na podzielniki elektroniczne, nadajniki, nakładki i inne urządzenia oraz na wykonane prace montażowe w zakresie elektronicznych podzielników kosztów i nadajników na ciepłomierze stanowiące przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 10 liczone od daty końcowego odbioru robót. Zatem zastąpienie pieniężnej oprocentowanej kaucji gwarancyjnej deponowanej na okres 10 lat (120 miesięcy) gwarancją ubezpieczeniową na 61 miesięcy sprawi, że po upływie 61 miesięcy ubezpieczenie gwarancyjne wygaśnie, a uzyskanie kolejnego lub zamiennego zabezpieczenia będzie zdarzeniem przyszłym, niepewnym. Stąd Spółdzielnia nie może przyjąć propozycji zmian postulowanych przez Spółkę „WODMIAR”.

 3. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kar umownych i z tytułu opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

Spółdzielnia akceptuje ograniczenie wysokości pieniężnych kar umownych naliczanych  za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  po 0,1% wynagrodzenia za zadanie z wykazaną wadą dziennie, lecz nie więcej niż 10%  wynagrodzenia  za zadanie.   Zatem  § 15  ust. 1 lit „b”  umowy będzie brzmiał : „za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  ZAMAWIAJĄCY  może obciążyć  WYKONAWCĘ karą pieniężną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za zadanie z wykazaną wadą dziennie, lecz nie wyższą niż 10% wynagrodzenia za zadanie, w którym stwierdzono wadę”.

    Ze względu na zaangażowanie w przedsięwzięcie znacznych środków pomocowych, koniecznym jest wykonanie zobowiązania w terminie. „Zwłoka” jest kwalifikowaną postacią „opóźnienia” i uzależnienie odpowiedzialności Wykonawcy za przekroczenie terminu realizacji tylko do przyczyn zawinionych przez samego Wykonawcę nie stanowiłaby dostatecznego zabezpieczenia dla Zamawiającego, zwłaszcza, że Wykonawca uzyska prawo do posługiwania się dobranymi przez siebie podwykonawcami na warunkach jak poniżej. Stąd potrzeba zabezpieczenia jego odpowiedzialności za działania własne i podwykonawców.

 4. Odstąpienie od umowy, a kary i odszkodowania.

   Jeśli odstąpienie od umowy, następuje z przyczyn dotyczących osoby Wykonawcy, to naturalnym jest, że jeśli Zamawiający z tego powodu poniesie szkodę majątkową, to obowiązek jej naprawienia w postaci zryczałtowanej kary lub odszkodowania obciąży Wykonawcę. Spółdzielnia nie znajduje ani podstaw, ani argumentacji dla zwolnienia Wykonawcy od takiej odpowiedzialności z założenia.

 5. Podwykonawstwo.

   Spółdzielnia wyraża zgodę na podwykonawstwo na warunkach jak w art. 6471 kc, z wyłączeniem przepisu o odpowiedzialności solidarnej Inwestora/ Zamawiającego przy czym umowa z podwykonawcą przedstawiana Zamawiającemu musi zawierać pełne oznaczenie podwykonawcy (pełna nazwa/imię nazwisko, sposób reprezentacji, adres miejsca siedziby /miejsce zamieszkania, NIP, REGON, KRS/PESEL, telefoniczne numery kontaktowe ) oraz  precyzyjnie określony zakres rzeczowy i termin rozpoczęcia oraz zakończenia), a Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działania i zaniechania podwykonawcy.

 6. Zmiana zapisu § 5

   Spółdzielnia wyraża zgodę na nadanie § 5 ust. 2  proponowanego brzmienia:

„Zleceniobiorca ponosi wszystkie skutki prawne i finansowe wadliwego wykonania rozliczenia pozostające w adekwatnym związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem Zleceniobiorcy lub osób , za których działania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność”.

 

Propozycja zmiany do umowy rozliczeniowej - załącznika nr 10a do SIWZ

1. a.  – Zmiana zapisu § 5

    Spółdzielnia wyraża zgodę na nadanie § 5 ust. 2  proponowanego brzmienia:

„Zleceniobiorca ponosi wszystkie skutki prawne i finansowe wadliwego wykonania rozliczenia pozostające w adekwatnym związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem Zleceniobiorcy lub osób, za których działania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność”.

 

 1. b.  - Zmiana zapisu § 7 ust.4

   W  projekcie umowy załącznik nr 10a nie występuje § 7 ust.4.  W § 6 ust.5 jest natomiast zapis dotyczący zatrzymania 10% wynagrodzenia, do czasu załatwienia zgłoszonych reklamacji. Pozostaje on bez zmian.

   Spółdzielnia nie wyraża zgody na zmianę zapisu, gdyż jest on powiązany z unormowaniem Regulaminem zasady i tryb załatwiania reklamacji składanych przez użytkowników lokali związanych z  rozliczeniem  przedpłat   i  kosztów zużycia  energii  cieplnej  do ogrzania mieszkań i podgrzania  ciepłej wody użytkowej”, będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ.

 

 1. c. - Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kar umownych i z tytułu opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

    Spółdzielnia nie znajduje podstaw do zmiany zapisu. Jest on wyjątkowo mało rygorystyczny. Limit 10% wynagrodzenia zostałby przekroczony dopiero po przekroczeniu terminu wykonania umowy o sto dni.

 

Propozycja zmiany do umowy rozliczeniowej - załącznika nr 10b do SIWZ


 1. a. -  Zmiana zapisu § 5

   Spółdzielnia wyraża zgodę na nadanie § 5 ust. 2  proponowanego brzmienia: 

„Zleceniobiorca ponosi wszystkie skutki prawne i finansowe wadliwego wykonania rozliczenia pozostające w adekwatnym związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem Zleceniobiorcy lub osób , za których działania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność”.

 1. b. -  Zmiana zapisu § 7 ust.4

   W  projekcie umowy załącznik nr 10b nie występuje § 7 ust.4. Zapis o  terminie   zwrotu zatrzymania 10% wynagrodzenia występuje w § 6 ust.5.

   Spółdzielnia  nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zapis powiązany jest z Regulaminem zasady i tryb załatwiania reklamacji składanych przez użytkowników lokali związanych z  rozliczeniem  przedpłat   i  kosztów zużycia  energii  cieplnej  do ogrzania mieszkań i podgrzania  ciepłej wody użytkowej”, będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ.

 1. c. - Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kar umownych i z tytułu opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

    Odczyty wykonywane będą elektronicznie, a więc czas ich rejestracji sprowadza się do jednego dnia (z dniem 31 grudnia o godz. 00.00 następuje zarchiwizowanie odczytu, co oznacza, że następnego dnia można przystąpić do rozliczenia i weryfikacji błędów). Zatem termin do rozliczenia jest dostatecznie długi i popadnięcie w opóźnienie wymagałoby drastycznie rażących zaniedbań Wykonawcy – wręcz bezczynności.  Stąd Spółdzielnia nie znajduje uzasadnienia dla zmiany zapisu.