• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3267

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2013

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że działając na podstawie § 28 ust. 2, § 29 ust. 1 i § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  10/2013 z dnia 21.01. 2013 roku  

z w o ł u j e   
WALNE  ZGROMADZENIE
obradujące w pięciu częściach  w dniach 22 - 26.04.2013 r.  jak niżej:

 

 • CZĘŚĆ I odbędzie się 22.04.2013 r. (poniedziałek) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach przy ulicy: Pionierska, Żeglarska, Owocowa, Bosmańska, Królewiecka, Plac Jagiellończyka, Kopernika, Urocza, Płk. Dąbka 26 -30, 41 - 43, 48 - 60, Bażyńskiego i Pilgrima.
 • CZĘŚĆ II odbędzie się 23.04.2013 r. (wtorek) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych
  w budynkach przy ulicy: Różana, Jaśminowa, Robotnicza 45-59, 88-96, 107–109, Gwiezdna,
  Płk. Dąbka 5 – 11, 23, 25 oraz Donimirskich.
 • CZĘŚĆ III odbędzie się 24.04.2013 r. (środa) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych
  w budynkach przy ulicy: Robotnicza 160, 162-188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94, 67-114, Brzeska, Daszyńskiego i  Fałata.
 • CZĘŚĆ IV odbędzie się 25.04.2013 r. (czwartek) i  obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1 Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego oraz członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego.
 • CZĘŚĆ V odbędzie się 26.04.2013 r. (piątek) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych
  w budynkach przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Diaczenki, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna oraz 12 Lutego.

 

     Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00

    Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, potwierdzając swoje uczestnictwo w obradach poprzez podpisanie listy obecności.

     Zapraszając  członków Spółdzielni  do udziału w Walnym Zgromadzeniu, uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację członka na liście obecności.                            

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. i podjęcie uchwały w przedmiocie  jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w przedmiocie ich zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2012 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w  2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
 10. Przedstawienie kandydatów na delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
 11. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w związku z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 12. Dyskusja.
 13. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie  -  podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 14. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 15. Zamknięcie obrad.

 

    Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone od dnia 29 marca 2013 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ulicy Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00, natomiast w piątek - od  9.00 - 14.00.

    Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi i regulaminowymi tego organu.

    Informujemy, że po odbyciu wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami. Termin Kolegium ustalony został na dzień 30 kwietnia br.

    Uwzględniając fakt, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór delegata na
VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów, którzy chcieliby reprezentować naszą Spółdzielnię  na ww. Zjeździe.

 • kandydatem na delegata - może być wyłącznie członek Spółdzielni,
 • kandydatów  mają prawo zgłaszać wyłącznie członkowie Spółdzielni,
 • zgłaszanie kandydatów odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, jego adresu zamieszkania wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany,
 • do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata  o:

     - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

     - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

     - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

     - nie karalności za przestępstwa umyślne,

     - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych za używanie lokalu,

        - o braku stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z którymkolwiek z członków Zarządu,  

 • zgłoszenie wraz z oświadczeniem kandydatów należy składać w sekretariacie Spółdzielni  przy
  ul. Gwiezdnej 26/27 (pokój Nr 5)  - w terminie do dnia 12 kwietnia 2013 roku włącznie, do godziny 14.30 (§ 30 ust.2 i § 42 Statutu Spółdzielni).
 • druk zgłoszenia i oświadczenia kandydatów na delegata na VI Krajowy Zjazd ZRSM RP został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl  lub w pokoju Nr 4 przy ul. Gwiezdnej 26/27.

    Wybory przeprowadzone zostaną w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

    Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej  kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

    Nazwiska i imiona  kandydatów  będą umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej z podaniem ulicy przy której członek zamieszkuje wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany. Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

    Kandydaci mogą się zaprezentować  na każdej części Walnego Zgromadzenia. W myśl postanowień statutowych - osoba kandydująca nie musi być obecna na wszystkich jego częściach.

    Komisje Skrutacyjne każdej części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania na danej części. Końcowe wyniki wyboru delegata na VI Krajowy Zjazd  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie będą znane po zakończeniu wszystkich pięciu części i podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

    Delegatem na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego zostanie kandydat, który otrzyma kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

                                                                          

                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                Zarząd ESM Sielanka

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na delegata

Oświadczenie kandydata