Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Organy - Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza pełni nadzór i kontrolę  nad działalnością Spółdzielni poprzez dokonywanie okresowych ocen wykonania zadań społeczno - gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków.

Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybieranych przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu tajnym spośród wszystkich kandydujących członków Spółdzielni, w liczbie mandatów określonej decyzją Rady Nadzorczej dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Nie można być członkiem tego organu dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Wybór członków Rady Nadzorczej na okres kadencji  obejmującej lata 2018 – 2021 nastąpił na Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniach 18-22.06.2018 roku. Ukonstytuowanie Rady nastąpiło na pierwszym posiedzeniu tego organu w dniu 09 lipca 2018 roku.

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz organizację pracy tego organu określa „Regulamin Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady oraz trzy komisje problemowe. Zarówno Prezydium jaki i komisje mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni  czy jej służb  etatowych.

W okresie trwania kadencji nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej spowodowane utratą mandatu dwóch jej członków. Aktualny skład Rady Nadzorczej na dzień 1.03.2021 r. przedstawia się następująco: 

 

  1. Zadaniem  PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ jest organizowanie pracy Rady.

W kadencji 2018 – 2021 Prezydium działa w składzie:

p. Bożena Karnecka               – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

p. Jerzy Kawiecki                     - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

p. Józef Skonieczny                 - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

p. Irena Tarnowska                 – Sekretarz Rady Nadzorczej

        2. KOMISJE RADY NADZORCZEJ :

  • · KOMISJA DS.  FINANSOWO – EKONOMICZNYCH

                  Do zakresu działania tej Komisji należy: analizowanie i opiniowanie projektu planu kosztów eksploatacji zasobów Spółdzielni oraz kwartalna i roczna analiza jego wykonania, analiza zaległości
w lokalach mieszkalnych i użytkowych, opiniowanie wniosków dotyczących zmiany stawek opłat dla lokali spółdzielczych.

Pięcioosobowy skład Komisji w kadencji 2018 – 2021 przedstawia się następująco:

p. Jerzy Kawiecki                      - Przewodniczący Komisji

p. Irena Tarnowska                  - Z-ca Przewodniczącego

p. Zbigniew Musiejuk              - Sekretarz

p. Urszula Chrust                      - Członek

p. Bożena Karnecka                 - Członek

 

  • · KOMISJA DS. GOSPODARKI ZASOBAMI

Do zakresu działania Komisji należy: opiniowanie projektu  planu remontów zasobów Spółdzielni oraz analiza (kwartalna i roczna) jego wykonania, a także uczestniczenie w przeglądach zasobów mieszkaniowych, odbiorach robót remontowo – budowlanych, przetargach na wyłonienie wykonawców robót oraz negocjacjach cenowych  z usługodawcami i negocjacjach na najem lokali użytkowych, powierzchni ścian budynków oraz dzierżawę terenów spółdzielczych.

W ramach tej Komisji działają dwa Zespoły:

a)      Zespół ds. Gospodarki Zasobami, działający w pięcioosobowym składzie, który w kadencji 2018 – 2021  przedstawia się następująco:

p. Józef Skonieczny                       - Przewodniczący Zespołu

p. Zdzisław Matłach                       - Z-ca Przewodniczącego

p. Mariusz Stecyk                           - Sekretarz

p. Waldemar Gaik                           - Członek

p. Włodzimierz Głowacki                - Członek

 

b)      Zespół ds. Lokali Użytkowych, działający w składzie trzech osób. W kadencji 2018-2021 przedstawia się on następująco:

p. Józef Skonieczny                             - Przewodniczący Zespołu

p. Elżbieta Szulc                                   - Z-ca Przewodniczącego

p. Sławomir Malinowski                       - Sekretarz

 

  • · KOMISJA SPOŁECZNO – PRAWNA

   Komisja zajmuje się opiniowaniem projektu Statutu oraz projektów wszystkich unormowań wewnętrznych, których uchwalenie leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Opiniuje również korespondencję i wnioski adresowane do Rady Nadzorczej w sprawach organizacyjno – prawnych, członkowsko – mieszkaniowych oraz społeczno – kulturalnych (w tym weryfikuje i opiniuje projekty rocznych planów pracy poszczególnych klubów oraz sekcji prowadzonych w ramach działalności społeczno – kulturalnej Spółdzielni).

W kadencji obejmującej lata 2018 – 2021  pięcioosobowy skład Komisji przedstawia się następująco:

p. Bożena Karnecka                     - Przewodnicząca

p. Krzysztof Pytliński                    - Z-ca przewodniczącej

p. Joanna Grzesikiewicz              - Sekretarz

p. Leszek Mazur                              - Członek

p. Irena Tarnowska                        - Członek

 

Stałym elementem pracy  Rady Nadzorczej są dyżury,  pełnione przez jej członków w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.30 do 16.30.