Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Organy - Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza pełni nadzór i kontrolę  nad działalnością Spółdzielni poprzez dokonywanie okresowych ocen wykonania zadań społeczno - gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków.

Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybieranych przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu tajnym spośród wszystkich kandydujących członków Spółdzielni, w liczbie mandatów określonej decyzją Rady Nadzorczej dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Nie można być członkiem tego organu dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Wybór członków Rady Nadzorczej na okres kadencji  obejmującej lata 2023 – 2026 nastąpił na Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniach 19-23.06.2023 roku. Ukonstytuowanie Rady nastąpiło na pierwszym posiedzeniu tego organu w dniu 03 lipca 2023 roku.

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz organizację pracy tego organu określa „Regulamin Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady oraz trzy komisje problemowe. Zarówno Prezydium jaki i komisje mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni  czy jej służb  etatowych.

 Aktualny skład Rady Nadzorczej na dzień 3.07.2023 r. przedstawia się następująco: 

 

  1. Zadaniem  PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ jest organizowanie pracy Rady.

W kadencji 2023 – 2026 Prezydium działa w składzie:

p. Bożena Karnecka               – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

p. Małgorzta Kawiecka                - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

p. Elżbieta Bancerz              - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

p. Irena Tarnowska           – Sekretarz Rady Nadzorczej

        2. KOMISJE RADY NADZORCZEJ :

  • · KOMISJA DS.  FINANSOWO – EKONOMICZNYCH

                  Do zakresu działania tej Komisji należy: analizowanie i opiniowanie projektu planu kosztów eksploatacji zasobów Spółdzielni oraz kwartalna i roczna analiza jego wykonania, analiza zaległości w lokalach mieszkalnych i użytkowych, opiniowanie wniosków dotyczących zmiany stawek opłat dla lokali spółdzielczych.

Pięcioosobowy skład Komisji w kadencji 2023 – 2026 przedstawia się następująco:

p. Małgorzata Kawiecka          - Przewodniczący Komisji

p. Sławomir Żukowski             - Z-ca Przewodniczącego

p. Urszula Chrust                     - Sekretarz

p. Irena Tarnowska                  - Członek

p. Bożena Karnecka                  - Członek

 

  • · KOMISJA DS. GOSPODARKI ZASOBAMI

Do zakresu działania Komisji należy: opiniowanie projektu  planu remontów zasobów Spółdzielni oraz analiza (kwartalna i roczna) jego wykonania, a także uczestniczenie w przeglądach zasobów mieszkaniowych, odbiorach robót remontowo – budowlanych, przetargach na wyłonienie wykonawców robót oraz negocjacjach cenowych  z usługodawcami i negocjacjach na najem lokali użytkowych, powierzchni ścian budynków oraz dzierżawę terenów spółdzielczych.

W ramach tej Komisji działają dwa Zespoły:

a)      Zespół ds. Gospodarki Zasobami, działający w pięcioosobowym składzie, który w kadencji 2023 – 2026  przedstawia się następująco:

p. Krzysztof Kurczewski                 - Przewodniczący Zespołu

p. Krystyna Skonieczna                  - Z-ca Przewodniczącego

p. Waldemar Gaik                           - Członek

p. Szymko Marcin                           - Członek

 

b)      Zespół ds. Lokali Użytkowych, działający w składzie trzech osób. W kadencji 2023-2026 przedstawia się on następująco:

p. Krzysztof Kurczewski                       - Przewodniczący Zespołu

p. Krystyna Skonieczna                        - Z-ca Przewodniczącego

p. Sławomir Malinowski                       - Sekretarz

 

  • · KOMISJA SPOŁECZNO – PRAWNA

   Komisja zajmuje się opiniowaniem projektu Statutu oraz projektów wszystkich unormowań wewnętrznych, których uchwalenie leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Opiniuje również korespondencję i wnioski adresowane do Rady Nadzorczej w sprawach organizacyjno – prawnych, członkowsko – mieszkaniowych oraz społeczno – kulturalnych (w tym weryfikuje i opiniuje projekty rocznych planów pracy poszczególnych klubów oraz sekcji prowadzonych w ramach działalności społeczno – kulturalnej Spółdzielni).

W kadencji obejmującej lata 2023 – 2026  pięcioosobowy skład Komisji przedstawia się następująco:

p. Elżbieta Bancerz                       - Przewodnicząca

p. Joanna Grzesikiewicz              -  Z-ca Przewodniczącej

p. Leszek Mazur                            - Sekretarz

p. Elżbieta Pataj                            - Członek

p. Elżbieta Szulc                           -  Członek

 

Stałym elementem pracy  Rady Nadzorczej są dyżury,  pełnione przez jej członków w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.30 do 16.30.