Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Historia ESM

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” powstała jako pierwsza w mieście spółdzielnia mieszkaniowa.

Jej byt prawny rozpoczął się z dniem 2 sierpnia 1958 roku tj. z dniem rejestracji Statutu Spółdzielni przez Sąd Powiatowy w Elblągu.

Założycielami Spółdzielni była grupa pracowników ówczesnych  Zakładów Mechanicznych „Zamech” chcących uzyskać możliwie szybko, a na pewno szybciej niż w ramach prowadzonego w tamtych czasach budownictwa zakładowego, samodzielne mieszkanie. Pierwszym prezesem Spółdzielni był p. Eugeniusz Kubiński, a przewodniczącym Rady Nadzorczej p. Paweł Łucewicz

10 Listopada 1959r. do swoich mieszkań w budynku przy ul. Kopernika 10 prowadzili się pierwsi spółdzielcy.  Kolejny budynek przy ul. Kopernika zasiedlony został w lutym 1960r., a w październiku tegoż roku Spółdzielnia otrzymała od miasta budynek przy ul. Szkolnej 2-6 oraz Traugutta 75-76A.

W latach 1961 – 1964, na niezagospodarowanym terenie sąsiadującym z przedwojennym, także spółdzielczym osiedlem „Rodzinna Strzecha”, SM „Sielanka” realizowała pierwsze w naszym mieście powojenne osiedle pn. „Osiedle Żeglarska”. Grudzień 1965r. to wyjątkowy czas dla członków Spółdzielni, którzy mogli wprowadzić się do swoich mieszkań w budynku przy ul. Mickiewicza 33 – 33B. Natomiast na przełomie 1965 i 1966 roku powstały punktowce w osiedlu Kopernika., a lata 1966 – 1970 to okres kiedy powstała zabudowa ul. Nowowiejskiej, osiedle Władysława IV oraz budynki przy ul. Pilgrima i Bażyńskiego.

Tak też pod koniec lat 60-tych SM „Sielanka” była w Elblągu najpoważniejszym inwestorem. Na 1980 izb wybudowanych w roku 1968, 1750 powstało w ramach budownictwa spółdzielczego.

Następne duże osiedle powstało w pierwszej połowie lat 70-tych w ciągu ulicy Płk. Dąbka.

Spółdzielnia realizowała również budownictwo plombowe w ramach, którego wybudowano budynki przy ul. Mącznej1-2a – 1 Maja20-46 i52, Cz. Krzyża1, Nitschmana 3 i 7, Pl. Jagiellończyka 6, Brzeskiej7-31, 3, 35-39,34, Skrzydlatej 54,56, Słonecznej 12, 16, 20, a także staromiejskie kamienice przy ul. Wigilijnej.

Po utworzeniu w roku 1975 województwa elbląskiego zaszła konieczność zwiększenia dynamiki budownictwa mieszkaniowego. Kolejne, duże inwestycje zaplanowane zostały w północnej części miasta. Z przewidzianego na 40 tysięcy osób osiedla Zawada, inwestorem pierwszych 10 budynków mieszkalnych i pawilonu handlowego przy ul. Wiejskiej była „Sielanka”.

Po powstaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”, inwestycje te zostały przekazane nowo powstałej Spółdzielni.

Ostatnią inwestycją mieszkaniową zrealizowaną przez SM „Sielanka” był budynek – wysokościowiec u zbiegu ulic Robotniczej i Brzeskiej.

Zespoły budynków stanowiące osiedla mieszkaniowe oraz pojedyncze budynki zarówno mieszkaniowe jak i usługowo – handlowe w zasobach ESM „Sielanka” z racji procesów inwestycyjnych rozrzucone są po całym Elblągu. Zasoby Spółdzielni można znaleźć  w odbudowanej zabytkowej dzielnicy na Starym Mieście, w centrum Elbląga oraz na terenach wcześniej niezabudowanych, a obecnie tworzących zwarte osiedla mieszkaniowe.

Aktualnie zasoby mieszkaniowe SM „Sielanka”  stanowi 6797 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 297.986,09 m2 zlokalizowanych w 130 budynkach.

Orientacyjne usytuowanie budynków mieszkalnych ESM Sielanka prezentuje załączona mapka:

Zobacz mapę
Zobacz zestawienie budynków w ujęciu nieruchomości

 

Liczba zamieszkałych w zasobach ESM "Sielanka" systematycznie maleje od wielu lat. Liczbę osób zamieszkałych w zasobach ESM "Sielanka" w latach 1994 - 2014 prezentuje załączony wykres:

Liczba osób zamieszkałych w ESM Sielanka

 

Bazując na potrzebach wynikających ze stanu technicznego budynków usytuowanych w poszczególnych nieruchomościach, cyklicznie opracowywane są, oprócz rocznych, również wieloletnie programy robót remontowych i modernizacyjnych . Ostatni okres 20 lat to stabilizacja zarządzania Spółdzielnią z daleko idącymi zmianami, tak pod względem organizacji pracy jak i szeroko zakrojonymi pracami ukierunkowanymi na energooszczędność oraz szeroko pojętą odbudowę infrastruktury. W roku 2009 zakończony zostanie "Program prac remontowych na lata 2006-2009" przyjęty do realizacji przez Zebranie Przedstawicieli Członków w 2006 roku. Dlatego też zasadnym stało się wytyczenie, po raz kolejny, nowych kierunków na najbliższą przyszłość działania Spółdzielni. Kierunki działania Spółdzielni na lata następne, uwzględniające aktualne uwarunkowania gospodarcze, finansowe oraz prawne zostały przyjęte Uchwałą Nr 9/09 przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 29 czerwca 2009 roku.

Rozwój Spółdzielni na rok 2009 i lata następne ujęty został w trzech głównych segmentach, które obejmują:

1. działalność remontową z uwzględnieniem kontynuowania modernizacji infrastruktury zewnętrznej osiedli, utrzymania w stanie poprawnym zasobów kubaturowych, kontynuowania działań termoizolacyjnych na rzecz obniżenia kosztów medii,

2. wprowadzenie monitoringu medii, w tym szczególnie wody i ciepła poprzez zakup i montaż wodomierzy umożliwiających odczyt zużycia drogą radiową oraz zakup i montaż podzielników elektronicznych do rozliczania kosztów energii cieplnej przystosowanych do odczytu danych drogą radiową z docelowym przejęciem rozliczeń przez administrację Spółdzielni,

3. wdrożenie programu "Bezpieczne Osiedle"" ukierunkowanego na wprowadzenie monitoringu patrolowego osiedli poprzez firmy ochroniarskie oraz docelowo monitoringu elektronicznego poprzez zakup sprzętu monitorującego parkingi, place zabaw, wejścia do klatek schodowych.

Przedstawione wyżej działania będą finansowane z odpisu z lokali mieszkalnych wnoszonego na fundusz remontowy, z wpływów z lokali użytkowych jak również ze środków poza spółdzielczych, w tym środków pomocowych z Unii Europejskiej, których próbę pozyskania Zarząd Spółdzielni podejmuje już od pewnego czasu.