Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Organy - Rady Osiedlowe

W Spółdzielni  działa pięć Rad Osiedli. Każda Rada Osiedli składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Obszar działania poszczególnych Rad Osiedli ustala Rada Nadzorcza.  Mandat członka Rady Osiedla wygasa wraz z upływem kadencji,
na którą został wybrany.  Ustępujący członkowie Rady Osiedla mogą być ponownie wybierani.

Do zakresu działania Rady Osiedla należy przede wszystkim opiniowanie i współudział
w tworzeniu planu remontów na dany rok, współdziałanie z administracją Spółdzielni w zakresie estetyki i porządku w nieruchomościach, uczestniczenie w przeglądach wiosennych i jesiennych zasobów mieszkaniowych oraz w odbiorach poważniejszych prac remontowo – budowlanych, prowadzonych w nieruchomościach.

Ze swej  działalności Rada Osiedla składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Podstawy działania, sprawy organizacyjne oraz tryb wyboru i odwoływania członków Rady Osiedla określa „Regulamin Rady Osiedla ESM „Sielanka”, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, przeprowadzonego w dniach 19 – 23.06.2023 roku,  mandat członka Rady Osiedla  w kadencji 2023 – 2026 pełnią:

 

 RADA OSIEDLA NR I

 1. P. Zofia Baczyńska         - Przewodnicząca
 2. P. Ignacy Tarnowski       - Z-ca Przewodniczącej
 3. P. Maria Romanowska   - Sekretarz

 

RADA OSIEDLA NR II
 1. p. Ryszard Kwiek                  - Przewodniczący
 2. p. Jerzy Kamiński                 - Z-ca Przewodniczącego
 3. p. Maria Czarnotta               - Sekretarz
 4. p. Cezariusz Sajko                - Członek

 

RADA OSIEDLA NR III

 1. p. Stanisław  Chmielewski  - Przewodniczący
 2. p. Marzena Mazur              - Z-ca Przewodniczącego
 3. p. Stanisław Martyniuk        - Sekretarz
 4. p. Jerzy Kawiecki                 - Członek

 

RADA OSIEDLA NR IV

 1. p. Józef Skonieczny            - Przewodnicząca
 2. p. Małgorzata Jakusik         - Z-ca Przewodniczącej
 3. p. Krzysztof Pytliński           - Sekretarz

 

RADA OSIEDLA NR V

 1. p. Ewelina Śmieszna          - Przewodnicząca
 2. p. Kamila Lombarska         - Z-ca Przewodniczącej
 3. p. Anna Biedrzycka            - Sekretarz