Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Organy - Rady Osiedlowe

W Spółdzielni  działa pięć Rad Osiedli. Każda Rada Osiedli składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Obszar działania poszczególnych Rad Osiedli ustala Rada Nadzorcza.  Mandat członka Rady Osiedla wygasa wraz z upływem kadencji,
na którą został wybrany.  Ustępujący członkowie Rady Osiedla mogą być ponownie wybierani.

Do zakresu działania Rady Osiedla należy przede wszystkim opiniowanie i współudział
w tworzeniu planu remontów na dany rok, współdziałanie z administracją Spółdzielni w zakresie estetyki i porządku w nieruchomościach, uczestniczenie w przeglądach wiosennych i jesiennych zasobów mieszkaniowych oraz w odbiorach poważniejszych prac remontowo – budowlanych, prowadzonych w nieruchomościach.

Ze swej  działalności Rada Osiedla składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Podstawy działania, sprawy organizacyjne oraz tryb wyboru i odwoływania członków Rady Osiedla określa „Regulamin Rady Osiedla ESM „Sielanka”, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, przeprowadzonego w dniach 18 – 22.06.2018 roku,  mandat członka Rady Osiedla  w kadencji 2018 – 2021 pełnią:

 

 RADA OSIEDLA NR I

 1. P. Zofia Baczyńska         - Przewodnicząca
 2. P. Ignacy Tarnowski       - Z-ca Przewodniczącej
 3. P.  Danuta  Rymsza         - Sekretarz
 4. P. Maria Romanowska   - Członek
 5. P. Franciszek Stępka       - Członek

 

RADA OSIEDLA NR II
 1. Ryszard Kwiek                  - Przewodniczący
 2. Zbigniew Piasecki            - Z-ca Przewodniczącego
 3. Anna Pietruniak               - Sekretarz
 4. Danuta Krywko                 - Członek
 5. Maria  Mielczarek            - Członek

 

RADA OSIEDLA NR III

 1. Stanisław  Chmielewski  - Przewodniczący
 2. Józef Kęcik                         - Z-ca Przewodniczącego
 3. Stanisław Martyniuk        - Sekretarz
 4. Marzena Mazur                 - Członek
 5. Edyta Robak                       - Członek

 

RADA OSIEDLA NR IV

 1. Krystyna Skonieczna       - Przewodnicząca
 2. Małgorzata Jakusik         - Z-ca Przewodniczącej
 3. Małgorzata Musiał          - Sekretarz
 4. Grażyna Gutkowska       - Członek
 5. Jerzy Karaszewski           - Członek

 

RADA OSIEDLA NR V

 1. Stanisław  Hołody             - p.o. Przewodniczącego
 2. Irena Kolad                      - Sekretarz
 3. Wiesław Puszcz                 - Członek
 4. Marcin Szymko                 - Członek