Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Ochrona danych osobowych

     

KLAUZULA  INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:

     Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  z siedzibą w 82 – 300 Elbląg ul. Gwiezdn26/27; 

     tel. 55 642 50 40, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.

2. Od  27 sierpnia 2018 r. działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod24@esmsielanka.elblag.pl  w każdej sprawie dotyczącej danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe w następujących celach:

I. W przypadku zawierania i realizacji umów dotyczących sprzedaży mieszkań przez Spółdzielnię:

a) realizacja umów i zobowiązań Spółdzielni wynikających z prowadzonej działalności budowlanej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

II. W przypadku przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni i osób zamieszkujących w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni:

a) wykonanie celów statutowych Spółdzielni, w tym w szczególności realizacja uprawnień
i obowiązków członków Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) prowadzenie rozliczeń i bieżącego zarządu nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit c RODO,

c) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) cele statystyczne i archiwalne, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e) dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • Ustawa Prawo spółdzielcze,
 • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej i przyjęte na jego podstawie regulaminy,
 • Ustawa o własności lokali oraz ustawa o ochronie praw lokatorów – pomocniczo.

5.  Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

 • odbiorcom i podmiotom uprawnionym do tego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – firmy ochroniarskie, firmy sprzątające i świadczące usługi konserwacyjne, wykonujące roboty remontowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne.

6. Okres przechowywania danych:

    Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunku członkostwa lub zamieszkiwania w lokalu, do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane są archiwizowane w celach statystycznych.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podane przez Panią/Pana dane są:

 • wymogiem ustawowym i umownym, wynikającym z przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze (art. 16 §1) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 3 ust. 1), jak również Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej. Brak podania danych uniemożliwia prawidłowe wykonanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa oraz wykonanie pozostałych obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej.

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Do pobrania - klauzula

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:

        Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” z siedzibą przy ul. Gwiezdnej 26/27;

        82 – 300  Elbląg, tel. 55 642 50 40

2. Od 27 sierpnia 2018 r. działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod24@esmsielanka.elblag.pl w każdej sprawie dotyczącej danych.

3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ESM „Sielanka” oraz zabezpieczenia mienia.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w   sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

 • w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, lub naruszających  prawo zawarte obrazy zarejestrowane na nośnikach mogą być zabezpieczone do 7 dniod daty zdarzenia pod warunkiem złożenia w Spółdzielni stosownego pisemnego zgłoszenia,
 • nagrania z systemu monitoringu wizyjnego związane z określonym zdarzeniem są zarchiwizowane na zewnętrznym dysku twardym i przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania  systemu, przy uwzględnieniu terminu maksymalnego 90 dni.
 7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.
 
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie  7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 
 
Do pobrania - monitoring