• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3265

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2014

                                                                                                        Elbląg, dnia   14.03.2014 r.                 

 

                                                                                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

 

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że działając na podstawie § 28 ust. 2, § 29 ust. 1 i § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  92/2013 z dnia  25 listopada 2013 roku

z w o ł u j e   
WALNE  ZGROMADZENIE
obradujące w pięciu częściach  w dniach 07 - 11.04.2014 r.  jak niżej:

 

 

 • CZĘŚĆ I odbędzie się 07.04.2014 r. (poniedziałek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali w zasobach Spółdzielni położonych przy ulicy: Pionierska, Żeglarska, Owocowa, Bosmańska, Królewiecka, Plac Jagiellończyka, Kopernika, Urocza, Płk. Dąbka 26 -30, 41 - 43, 48 - 60, Bażyńskiego i Pilgrima.

 

 • CZĘŚĆ II  odbędzie się 08.04.2014 r. (wtorek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali w zasobach Spółdzielni  położonych przy  ulicy: Różana, Jaśminowa, Robotnicza 45-59, 88-96, 107–109, Gwiezdna, Płk. Dąbka 5 – 11, 23, 25 i Donimirskich.

 

 • CZĘŚĆ III odbędzie się 09.04.2014 r. (środa) i obejmuje członków  posiadających tytuły prawne do lokali w zasobach Spółdzielni położonych przy ulicy: Robotnicza 160, 162 - 188,
  163 i 165, Płk. Dąbka 94, 67 - 114, Brzeska, Daszyńskiego i  Fałata
  .

 

 • CZĘŚĆ IV odbędzie się 10.04.2014 r. (czwartek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali w zasobach Spółdzielni położonych przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego oraz członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego.

 

 • CZĘŚĆ V  odbędzie się 11.04.2014 r. (piątek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali w zasobach Spółdzielni położonych przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Diaczenki, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna i 12-go Lutego.

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, potwierdzając swoje uczestnictwo  w obradach poprzez podpisanie listy obecności.

 

 

Informując o powyższym zapraszamy członków Spółdzielni do udziału w tej części Walnego Zgromadzenia, w której położony jest  ich lokal mieszkalny.


Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację członka na liście obecności.

                                               

  PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r. i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni
  za 2013 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w  2013 roku i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Wybory uzupełniające na członka Rady Osiedla Nr III  do końca kadencji  2012 – 2015; przedstawienie kandydatów i przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
 11. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w związku z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 12. Rozszerzenie „Wieloletniego Programu remontów zasobów ESM „Sielanka” na lata 2010 – 2015”
  o kolejne pięć lat – podjęcie uchwały.
 13. Dyskusja.
 14. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru członka Rady Osiedla Nr III do końca kadencji 2012 – 2015.
 15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone od dnia 24 marca 2014 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy ulicy Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać od poniedziałku do czwartku
w godzinach 9.00 – 15.00, natomiast w piątek - od  9.00 - 14.00.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi
i regulaminowymi tego organu.

 

            Informujemy, że po odbyciu wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami. Termin Kolegium ustalony został na dzień 15 kwietnia 2014 r.

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

 

                Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Osiedla
Nr III. Konieczność ich przeprowadzenia spowodowana została utratą mandatu na skutek zgonu jednego z jej członków.

Niniejszym przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów na członka tego organu, który  funkcję tą  pełnić będzie do końca kadencji, obejmującej lata 2012 – 2015.  I tak:

 

 • kandydatami – mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni zamieszkali w nieruchomościach zaliczanych do III części Walnego Zgromadzenia, które jednocześnie stanowią obszar działania Rady Osiedla Nr III,
 • kandydatów do Rady Osiedla Nr III mają prawo zgłaszać wyłącznie członkowie Spółdzielni,
 • zgłoszenia dokonuje się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydatów oraz adresu ich
  zamieszkania,
 • do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata  o:

            - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

            - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

            - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

            - nie karalności za przestępstwa umyślne,

            - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych.      

 • zgłoszenie wraz z oświadczeniem kandydata  na członka Rady Osiedla Nr III należy składać
  w sekretariacie Spółdzielni  przy ulicy Gwiezdnej 26/27 (pokój Nr 5) - w terminie do dnia 28 marca 2014 roku włącznie, do godziny 14.30.

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia kandydatów na członka Rady Osiedla Nr III został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl
lub w pokoju Nr 4 przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia,
w głosowaniu tajnym. Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

Nazwiska i imiona  kandydatów  będą umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej
z podaniem ulicy przy której członek zamieszkuje. Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Osoby kandydujące na członka Rady Osiedla Nr III mają prawo zaprezentowania się na każdej części Walnego Zgromadzenia.

            Komisje Skrutacyjne pięciu części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania przeprowadzonego na każdej części. Końcowe wyniki wyboru członka Rady Osiedla Nr III do końca kadencji tego organu obejmującej lata 2012 - 2015 będą znane po zakończeniu wszystkich pięciu części i podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

 

Członkiem, który uzupełni skład Rady Osiedla Nr III zostanie kandydat, który otrzyma kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

                                                                                                    Z poważaniem

 

Załączniki do pobrania:

1. Oświadczenie kandydata na członka Rady Osiedla

2. Karta zgłoszenia kandydata na członka RO nr III