• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3264

Walne zgromadzenie 2014: uchwały oraz kolegium

 

O G Ł O S Z E N I E !

 

            Szanowni Państwo !

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 07 – 11.04.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie ESM „Sielanka”.

Poniżej prezentujemy Państwu protokół w obrad Kolegium  z udziałem wszystkich sekretarzy i przewodniczących wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia, którego zadaniem było ustalenie, które uchwały zostały uchwalone, a które nie.

 

 

PROTOKÓŁ

Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

 ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA”

 W DNIU 15 KWIETNIA 2014 ROKU

 

 

            W posiedzeniu Kolegium udział wzięli  przewodniczący oraz sekretarze pięciu Części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 07 – 11 kwietnia 2014 r.
w osobach:

 • Pani Zofia Baczyńska                       - Przewodnicząca I Części WZ
 • Pani Teresa Lipkowska         - Sekretarz I Części WZ
 • Pan  Ryszard Kwiek              - Przewodniczący II Części WZ
 • Pani  Alicja Sajko                   - Sekretarz II Części WZ
 • Pani Marzena Mazur             - Przewodnicząca III Części WZ
 • Pani Elżbieta Szulc                – Sekretarz III Części WZ
 • Pani Bożena Karnecka          - Przewodnicząca IV Części WZ
 • Pani Krystyna Skonieczna    – Sekretarz IV Części WZ
 • Pan Jerzy Ciechacki             - Przewodniczący V Części WZ
 • Pani Magdalena Rozbicka    – Sekretarz V Części WZ

 

Działając na podstawie postanowień  § 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni w oparciu
o protokóły z obrad wszystkich Pięciu Części Walnego Zgromadzenia – Kolegium stwierdza co następuje:

 

 • W obradach pięciu Części Walnego Zgromadzenia na ogólną liczbę 6520 członków uprawnionych do udziału w obradach – udział wzięło 113 osoby, co stanowi 1,73 % ogółu uprawnionych,
 • Komisje Skrutacyjne wszystkich Części Walnego Zgromadzenia potwierdziły prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał na wszystkich jego Częściach.
 • Kolegium stwierdziło również, że porządek Walnego Zgromadzenia był realizowany
  z niewielkimi zmianami. Otóż, w związku ze zgonem członka Rady Osiedla Nr III, co spowodowało utratę mandatu przed upływem kadencji – tegoroczne Walne Zgromadzenie miało dokonać wyboru osoby, która uzupełniłaby skład tego organu. Ponieważ nie wpłynęło do Spółdzielni ani jedno zgłoszenie kandydata na członka tego organu – punkty Nr 10 i Nr 14 porządku obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia nie były realizowane. Rada Osiedla Nr III będzie  do końca kadencji,
  tj. do 2015 roku pracowała w czteroosobowym składzie.
 • Po wysłuchaniu sprawozdań będących przedmiotem obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia – Członkowie Spółdzielni głosowali nad uchwałami, w wyniku którego:
  • Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółdzielni za 2013 rok została podjęta - 111 głosami za; głosów przeciwnych nie było;
  • Uchwała Nr 2/2014  w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2013 rok została podjęta   -  112  głosami za; głosów przeciwnych nie było;
  • Uchwała Nr 3/2014 w sprawie: Podziału Wyniku Finansowego Spółdzielni za 2013 rok została podjęta      - 111 głosami za; głosów przeciwnych nie było;
  • Uchwała Nr 4/2014  w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2013 roku została podjęta 104 głosami za; przy 1 głosie przeciwnym;

Po wysłuchaniu bloku sprawozdań – Członkowie przystąpili do głosowania  nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka”, w wyniku którego:

 

 • Uchwała Nr 5/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni  Panu Mieczysławowi Szałachowskiemu za 2013 rok  została podjęta – 106 głosami za; głosów przeciwnych nie było;

 

 • Uchwała Nr 6/2014  w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Ewie Smerża za 2013 rok została podjęta – 105 głosami za; głosów przeciwnych nie było,

 

 • Uchwała Nr 7/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Pani Teresie Cieślak za 2013 rok została podjęta – 106 głosami za; głosów przeciwnych nie było;

 

Spełniając wymóg statutowy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie zbiorcze pięciu Rad Osiedli z ich działalności w 2013 roku, którego integralną częścią są Sprawozdania, sporządzone przez poszczególnych Przewodniczących tych organów.
W wyniku głosowania przeprowadzonego nad przedmiotowym Sprawozdaniem na wszystkich Częściach Walnego Zgromadzenia:

 

 • Uchwała Nr 8/2014 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rad Osiedli
  z działalności pięciu Rad Osiedli w 2013 roku została podjęta – 104 głosami za; przy 2 głosach przeciwnych;

 

Po rozpatrzeniu odwołań osób odwołujących się od decyzji Rady Nadzorczej 
w związku z pozbawieniem członkostwa – Członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu głosowali nad uchwałami, w sprawie trzech osób.

Głosowanie nad uchwałami w przedmiotowych sprawach przebiegało następująco:

 

 • Uchwała Nr 9/2014 uchylająca Uchwałę Nr 39/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2013r. – została podjęta 107 głosami za, głosów przeciwnych nie było,
 • Uchwała Nr 10/2014  uchylająca Uchwałę Nr 17/2013 Rady Nadzorczej z dnia 25.02.2013 r. – za uchwalą oddano  0 głosów – przeciw;  uchwale 104 głosy – uchwała nie została podjęta
 • Uchwała Nr 11/2014  uchylająca Uchwałę Nr 81/2013 Rady Nadzorczej z dnia 28.10.2013 r.  – za podjęciem uchwały oddano 0 głosów; przeciw 102 głosy -  uchwała nie została podjęta.

 

Na podstawie  wyników głosowania przeprowadzonego na pięciu Częściach Walnego Zgromadzenia, zapisanych w Uchwale Nr 12/2014  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2010 – 2015, o kolejne  5 lat, Kolegium stwierdza że Uchwała Nr 12/2014 została podjęta 107 głosami za; głosów przeciwnych nie było.

 

 

Ponadto Kolegium stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym
w pięciu częściach w dniach 07 – 11.04.2014 r. – do Komisji Wnioskowych złożono łącznie 26 wniosków, które decyzją poszczególnych Komisji - wszystkie zostały skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni. Wnioskodawców poinformowano, że
o możliwości oraz sposobie realizacji zgłoszonych spraw zostaną pisemnie powiadomi.

Ponadto do rozpatrzenia przez tegoroczne Walne Zgromadzenie wpłynęło wystąpienie Państwa Jadwigi i Józefa Woźnowskich zam. przy ul. Piechoty  
w sprawie: umożliwienia wjazdu na osiedle poprzez wytyczenie wjazdu poza istniejącym szlabanem, wyjaśnienia przyczyn dużej niedopłaty za ciepło za 2012 rok, wyjaśnienia podwyższenia opłaty za mieszkanie w pozycji „eksploatacja” oraz wyjaśnienia dlaczego opłaty za gaz zmniejszone zostały dopiero od stycznia 2014 roku, a nie od 2013 roku.

 

Ponieważ wystąpienie to zawiera kwestie dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni – Komisje Wnioskowe wszystkich Części Walnego Zgromadzenia skierowały je do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, która jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu ESM „Sielanka’.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 Podpisy członków Kolegium:

 

                 Sekretarz I Części                                                   Przewodnicząca I Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

  p. Teresa LIPKOWSKA                                            p. Zofia BACZYŃSKA

 

 

                 Sekretarz II Części                                                   Przewodniczący II Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                                p. Alicja SAJKO                                                          p. Ryszard KWIEK 

 

 

                 Sekretarz III Części                                                 Przewodniczący III Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                               p. Elżbieta SZULC                                                        p. Marzena MAZUR

 

 

                 Sekretarz IV Części                                                Przewodnicząca IV Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

                          p. Krystyna SKONIECZNA                                            p. Bożena KARNECKA

 

 

                 Sekretarz V Części                                                   Przewodniczący V Części

Walnego Zgromadzenia                                               Walnego Zgromadzenia

 1.                          p.   Magdalena ROZBICKA                                                p. Jerzy CIECHACKI