• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3267

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2017

                                                                                                                                           Elbląg, dnia   06.04.2017r.                 

                                                                                                                                                                                   

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

 

  Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”, działając na podstawie  § 29
ust. 1, § 30 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  12 /2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

z w o ł u j e  
WALNE  ZGROMADZENIE ESM „SIELANKA”,

którego obrady odbędą się  w pięciu  częściach w dniach 08.05 - 12.05.2017 r.

 według następującego harmonogramu:

 

 • CZĘŚĆ I odbędzie się 08.05.2017 r. (poniedziałek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Pionierska, Żeglarska, Owocowa, Bosmańska, Królewiecka, Plac Jagiellończyka, Kopernika, Urocza, Płk. Dąbka
  26 -30, 41 - 43, 48 - 60, Bażyńskiego i Pilgrima.

 

 • CZĘŚĆ II  odbędzie się 09.05.2017 r. (wtorek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali  położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy  ulicy: Różana, Jaśminowa, Robotnicza 45-59, 88-96, 107–109, Płk. Dąbka 5 – 11,  Płk. Dąbka 23 i 25, Gwiezdna 
  i  Donimirskich.

 

 • CZĘŚĆ III odbędzie się 10.05.2017 r. (środa) i obejmuje członków  posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Robotnicza 160,
  162 - 188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94, 67 - 114, Brzeska, Daszyńskiego i  Fałata
  .

 

 • CZĘŚĆ IV odbędzie się 11.05.2017 r. (czwartek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego.

 

 • CZĘŚĆ V  odbędzie się 12.05.2017 r. (piątek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Diaczenki, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna i 12-go Lutego.

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16 00.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Zasada obowiązuje również w przypadku dysponowania przez członka prawem do większej ilości lokali.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

 

  PORZĄDEK OBRAD

 KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA JEST NASTĘPUJĄCY:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie kandydatów na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2016 r.
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
  z badania przedmiotowego sprawozdania oraz podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy  -  podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w 2016 roku
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka” za 2016 rok.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” w 2016 roku
  i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych położonych w miejscowościach:
  Sąpy i Oleśno.
 12. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w związku z pozbawieniem członkostwa – podjęcie uchwał.
 13. Dyskusja.
 14. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną  wyników głosowania w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie – podjęcie uchwały.
 15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 14.04.2017 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy
ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi
i regulaminowymi tego organu.

 

                Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami.

Termin Kolegium ustalony został na dzień 16 maja 2017 r.

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.

             

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

 

            Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

W związku z powyższym przekazujemy informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów, którzy chcieliby reprezentować naszą Spółdzielnię  na ww. Zjeździe.

 • kandydatem na delegata - może być wyłącznie członek Spółdzielni,
 • kandydatów  mają prawo zgłaszać wyłącznie członkowie Spółdzielni,
 • zgłaszania dokonuje się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, jego adresu zamieszkania wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany,
 • do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata  o:

     - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

     - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

     - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

     - nie karalności za przestępstwa umyślne,

     - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat za używanie lokalu,

        - o braku stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej
z którymkolwiek z członków Zarządu, 

 • zgłoszenie wraz z oświadczeniem kandydatów należy składać w sekretariacie Spółdzielni  przy
  ul. Gwiezdnej 26/27 (pokój Nr 5) - w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku włącznie, do godziny 14.30.

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia kandydata na delegata na VII Krajowy Zjazd ZRSM RP został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl (kliknij aby pobrać) lub w siedzibie Spółdzielni ( pokój Nr 4 lub Nr 5) przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Wybory przeprowadzone zostaną  na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu tajnym. Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej  kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

Nazwiska i imiona  kandydatów  będą umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej
z podaniem ulicy przy której członek zamieszkuje wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany. Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie kandydujący na delegata na VII Krajowy Zjazd mają prawo zaprezentowania się  na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

            Komisje Skrutacyjne każdej części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania na danej części. Końcowe wyniki wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie będą znane po zakończeniu wszystkich pięciu części
i podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Delegatem naszej Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego zostanie kandydat, który otrzyma kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

                                                                                                          

                                                                                                     Z poważaniem