• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3267

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2018

                                                                                                                                           Elbląg, dnia   21.05.2018r.                 

 

                                                                                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

(adresowane wyłącznie do członków ESM „Sielanka”)

 

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”, działając na podstawie  § 29
ust. 1, § 30 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr  2 /2018 z dnia 26 lutego 2018 roku

z w o ł u j e  
WALNE  ZGROMADZENIE ESM „SIELANKA”,

którego obrady odbędą się  w pięciu  częściach w dniach 18.06 - 22.06.2018 r.

 według następującego harmonogramu:

 

 • CZĘŚĆ I odbędzie się 18.06.2018 r. (poniedziałek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Pionierska, Żeglarska, Owocowa, Bosmańska, Królewiecka, Plac Jagiellończyka, Kopernika, Urocza, Płk. Dąbka
  26 -30, 41 - 43, 48 - 60, Bażyńskiego i Pilgrima.

 

 • CZĘŚĆ II  odbędzie się 19.06.2018 r. (wtorek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali  położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy  ulicy: Różana, Jaśminowa, Robotnicza 45-59, 88-96, 107–109, Płk. Dąbka 5 – 11,  Płk. Dąbka 23 i 25, Gwiezdna 
  i  Donimirskich.

 

 • CZĘŚĆ III odbędzie się 20.06.2018 r. (środa) i obejmuje członków  posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Robotnicza 160,
  162 - 188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94,  67 - 114, Brzeska, Daszyńskiego i  Fałata
  .

 

 • CZĘŚĆ IV odbędzie się 21.06.2018 r. (czwartek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego.

 

 • CZĘŚĆ V  odbędzie się 22.06.2018 r. (piątek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Starowiejska, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna i 12-go Lutego.

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16.30.

 

                Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Zasada obowiązuje również w przypadku dysponowania przez członka prawem do większej ilości lokali.

Uwaga: pod pojęciem lokalu należy rozumieć mieszkanie, garaż oraz lokal użytkowy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację na liście obecności.

  PORZĄDEK OBRAD

 KAŻDEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA JEST NASTĘPUJĄCY:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Przedstawienie protokołu w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r. i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania biegłych rewidentów z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni  za  2017  rok  oraz  podziału  wyniku  finansowego  Spółdzielni  za  rok  obrachunkowy                - podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  z  działalności  w  2017  roku  i  podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
 9. Wybory do Rady Nadzorczej na okres kadencji 2018 – 2021; przedstawienie kandydatów
  i  przeprowadzenie głosowania.
 10. Uchwalenie zmiany Statutu Spółdzielni.
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2017 roku i podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Wybory do Rad Osiedli I – V na okres kadencji 2018 – 2021; przedstawienie kandydatów
  i przeprowadzenie głosowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  nieruchomości użytkowej budynkowo – gruntowej przy
  ul. Hetmańskiej 28 w Elblągu, usytuowanej na działce nr 304/1.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz Gminy Miasto Elbląg części działki nr 8/1 przy
  ul. Zajchowskiego w Elblągu w zamian za pozyskanie od Gminy  części  działki o numerze 8/8 przy ul. Zajchowskiego w Elblągu na potrzeby budowy parkingu dla samochodów osobowych.
 15. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2018 – 2021 i wyboru członków Rad Osiedli na okres kadencji 2018 – 2021, oraz podjęcie uchwał.
 16. Dyskusja.
 17. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania i projekty uchwał, będące  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone od dnia 28.05.2018 r. w Dziale Członkowsko - Organizacyjnym ESM „Sielanka” przy
ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju Nr 4 i będzie można  się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą zgodnie z postanowieniami statutowymi.

            Informujemy, że po odbyciu ostatniej, piątej części Walnego Zgromadzenia - odbędzie się
posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarze wszystkich części WZ, które dokona podsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi  uchwałami.

Termin Kolegium ustalony został na dzień 27 czerwca 2018 r.

Protokół z obrad Kolegium zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.esmsielanka.elblag.pl),  a także wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.            

 

Szanowni Członkowie

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady Nadzorczej i członków pięciu
Rad Osiedli na kolejną 3 - letnią kadencję 2018 – 2021.

Postanowienia § 45 i § 60 Statutu Spółdzielni stanowią, że:

 • „Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybieranych przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, spośród wszystkich kandydujących członków Spółdzielni
   w liczbie mandatów określonej przez Radę Nadzorczą dla każdej części Walnego Zgromadzenia”.
 • „W Spółdzielni działa pięć  Rad Osiedli, z których każda składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Obszar działania poszczególnych Rad Osiedli ustala Rada Nadzorcza”.

 

Realizując powyższe postanowienia, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2/2018 z dnia 26.02.2018r. ustaliła po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej dla każdej części Walnego Zgromadzenia,
a dla poszczególnych Rad Osiedli ustaliła obszar działania odpowiadający pięciu rejonom eksploatacyjnym, który obejmuje nieruchomości zaliczane do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (wykaz nieruchomości przynależnych do każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia podany został na wstępie  zawiadomienia).

 

Niniejszym przekazujemy Państwu informację dotyczącą sposobu zgłaszania kandydatów na członków tych organów i tak:

 

 • kandydatami  na członków Rady Nadzorczej i członków pięciu Rad Osiedli – mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni,
 • prawo zgłaszania kandydatów do organów Spółdzielni przysługuje wyłącznie członkom Spółdzielni,
 • zgłoszenia dokonuje się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu
  jego zamieszkania wraz z określeniem części Walnego Zgromadzenia, do której kandydujący członek Spółdzielni jest przypisany,
 • do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata  o:

            - wyrażeniu zgody na kandydowanie,

            - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

            - nie pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

            - nie karalności za przestępstwa umyślne,

            - nie zaleganiu z wnoszeniem opłat za używanie lokalu,

       - braku stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej i w drugim    stopniu linii bocznej z którymkolwiek z członków Zarządu,     

 • zgłoszenie wraz z oświadczeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Rad Osiedli należy składać w sekretariacie Spółdzielni  przy ulicy Gwiezdnej 26/27
  (pokój Nr 5) - w terminie do dnia 08 czerwca 2018 roku włącznie,  do godziny 14.30.

 

Informujemy, że druk zgłoszenia i oświadczenia członków kandydujących do wyżej wymienionychorganów został opracowany przez Spółdzielnię i można go pobrać ze strony internetowej www.esmsielanka.elblag.pl  lub w siedzibie Spółdzielni  (pokój Nr 4 lub 5) przy ul. Gwiezdnej 26/27.

Wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia
w głosowaniu tajnym.

Na kartach wyborczych będą umieszczeni wyłącznie kandydaci będący członkami Spółdzielni, którzy spełniają podane wyżej kryteria  i  zgłoszeni zostali  przez członków ESM „Sielanka”.

Nazwiska i imiona  kandydatów  zostaną umieszczone na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej
z podaniem ulicy, przy której kandydujący członek Spółdzielni posiada prawo do lokalu, z tym że:

 • kandydaci do Rady Nadzorczej – zostaną ujęci w podziale na części Walnego Zgromadzenia, do której kandydujący członkowie są przypisani,
 • a osoby kandydujące do Rad Osiedli  - zgodnie z obszarem wchodzącym w zakres działania tych organów.

 

Karty wyborcze będą jednakowej treści dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie kandydujący do organów Spółdzielni mają prawo zaprezentowania się na każdej części Walnego Zgromadzenia.

            Jednocześnie wyjaśniamy, że w myśl postanowień § 27 ust. 2 Statutu nie można łączyć mandatu członka Rady Nadzorczej i członka Rady Osiedla. W przypadku wyboru do obu organów zajdzie konieczność złożenia rezygnacji  jednego z mandatów.

 

            Komisje Skrutacyjne pięciu części Walnego Zgromadzenia obliczą wyniki głosowania przeprowadzonego na każdej jego części.  Końcowe wyniki wyboru członków Rady Nadzorczej
i członków Rad Osiedli na kadencję obejmującą lata 2018 - 2021 będą znane po podsumowaniu wyników głosowania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

 

Członkami wyżej wymienionych organów zostaną kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów, z tym że:

 

 • do piętnastoosobowego składu Rady Nadzorczej wejdzie po 3 członków z każdej części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z liczbą przyznanych mandatów.

 

 • do każdej z pięciu Rad Osiedli wybranych zostanie po 5 członków, zamieszkałych w obszarze działania tych organów.

 

 

                                                                                                          

                                                                                                     Z poważaniem

 

 Załączniki do pobrania:

- zgłoszenie członka do Rady Nadzorczej

- oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

- zgłoszenie członka do Rady Osiedla

- oświadczenie kandydata na członka Rady Osiedla