Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Rewitalizacja obiektów - Obszar 11 - część 2

ue

Projekt - dofinansowanie środkami Unii Europejskiej

W dniu 28 września 2018 roku Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Sielanka” podpisała umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie projektu pn.:

„Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 – część 2”

Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 8 - „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.2 - „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga –ZIT bis”, Nr wniosku o dofinansowanie projektu RPWM.08.02.00-28-0005/18.

•   Całkowita wartość Projektu: 14 735 481,76 zł,

•   Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 888 728,52 zł,

•   Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 209 858,72 zł.

                                                                                                                                                         

Opis i cele projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejących 24 obiektów budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego z budową siłowni plenerowej, oraz poprawa jakości technicznej budynków zarządzanych przez Elbląską Spółdzielnię Mieszkaniową „Sielanka” zlokalizowanych w mieście Elbląg, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym m.in.:

●    Modernizacja pokryć dachowych i kominów oraz docieplenie cokołów budynków w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków;

●    Modernizacja instalacji odgromowej, monitoring osiedla, modernizacja balkonów w celu podniesienia komfortu zamieszkiwania i poziomu bezpieczeństwa  użytkowników;

●    Montaż dodatkowych poręczy wzdłuż schodów oraz składanych krzesełek na półpiętrach klatek schodowych w celu ułatwienia korzystania ze schodów osobom w podeszłym wieku  i niepełnosprawnym;

●    Przebudowa schodów przed klatkami oraz oznaczenie wejść do klatek pismem Braille’a w celu usunięcia barier dla osób z niepełnosprawnościami;

●    Budowa siłowni typu fitness w celu umożliwienia integracji mieszkańców.

Projekt obejmuje zadania, które przyczynią się do poprawy poziomu jakości życia osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków, zwiększą liczbę osób uczestniczących w organizowanych przez Spółdzielnię zajęciach aktywizacyjno-rekreacyjnych, oraz wpłyną na dostosowanie budynków mieszkalnych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.   

 

Celem głównym projektu jest integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym również zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów osiedla ESM Sielanka.  

 

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

●    Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 24 szt.

●    Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 24 szt.

●    Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,82 ha

●    Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich – 1702 jm.

●    Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków mieszkalnych w obszarach - 3200 osób

 

Realizacja tych celów pozwoli osiągnąć cele długofalowe, do których należy zaliczyć:

●   Podniesienie atrakcyjności zasobów mieszkaniowych spółdzielni

●   Poprawę wizerunku Spółdzielni w oczach spółdzielców i mieszkańców

●   Wzrost aktywności i integracji społecznej

●  Wzrost zadowolenia mieszkańców budynków poddanych modernizacji i podniesienie komfortu zamieszkiwania i bezpieczeństwa mieszkańców i gości

●  Podniesienie pozycji Elbląga jako jednego z najistotniejszych ośrodków miejskich Warmii i Mazur, centrum przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.

 

Zakresprojektu

Projekt obejmuje modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych ul. Płk Dąbka 48-52, Płk Dąbka 54-60, Robotnicza 162-168, Robotnicza 170-176, Robotnicza 178-182, Robotnicza 184-188, Płk Dąbka 75-77, Płk Dąbka 85, Płk Dąbka 67, Płk Dąbka 69, Robotnicza 160, Płk Dąbka 76, Płk Dąbka 78, Płk Dąbka 80, Płk Dąbka 82-84, Płk Dąbka 86-92, Płk Dąbka 96-102, Płk Dąbka 104-106, Płk Dąbka 112-114, Płk Dąbka 94, Fałata 77, Płk Dąbka 41, Płk Dąbka 43, Robotnicza 107-109 z budową 4 siłowni plenerowych przy ul. Robotniczej 162-168, Robotniczej 178-182, Płk Dąbka 85, Płk Dąbka 41 w Elblągu i przeprowadzenie prac w następującym zakresie:

 1. Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów wraz z modernizacją instalacji odgromowej na 17 budynkach
 2. Modernizacja balkonów 11 budynków
 3. Docieplenie cokołów 24 budynków
 4. Modernizacja opasek izolacyjnych wokół 24 budynków
 5. Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w piwnicach 18 budynków
 6. Przebudowa schodów terenowych przed klatkami schodowymi wraz z podestami 24 budynków
 7. Budowa monitoringu osiedlowego w obrębie 8 budynków (koszt niekwalifikowalny)
 8. Oznaczenie wejść do klatek schodowych pismem Braille’a do 24 budynków
 9. Montaż składanych krzesełek na półpiętrach 21 budynków
 10. Dodatkowe poręcze montowane wzdłuż biegów klatek schodowych  21 budynków
 11. Budowa siłowni typu fitness – 4 kpl. (koszt niekwalifikowalny)