Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Rewitalizacja obiektów - Obszar 16

ue

Projekt - dofinansowanie środkami Unii Europejskiej

W dniu 28 września 2018 roku Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Sielanka” podpisała umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie projektu pn.:

„Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 16”

Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 8 - „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.2 - „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga –ZIT bis”, Nr wniosku o dofinansowanie projektu RPWM.08.02.00-28-0004/18.

•   Całkowita wartość Projektu: 5 171 437,31 zł,

•   Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 716 253,59 zł,

•   Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 412 917,07 zł.

                                                                                                                                                         

Opis i cele projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejących 11 obiektów budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego z budową siłowni plenerowej, oraz poprawa jakości technicznej budynków zarządzanych przez Elbląską Spółdzielnię Mieszkaniową „Sielanka” zlokalizowanych w mieście Elbląg, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym m.in.:

●    Modernizacja pokryć dachowych i kominów oraz docieplenie cokołów budynków w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków;

●    Modernizacja instalacji odgromowej, monitoring osiedla, modernizacja balkonów w celu podniesienia komfortu zamieszkiwania i poziomu bezpieczeństwa  użytkowników;

●    Montaż dodatkowych poręczy wzdłuż schodów oraz składanych krzesełek na półpiętrach klatek schodowych w celu ułatwienia korzystania ze schodów osobom w podeszłym wieku  i niepełnosprawnym;

●    Przebudowa schodów przed klatkami oraz oznaczenie wejść do klatek pismem Braille’a w celu usunięcia barier dla osób z niepełnosprawnościami;

●    Budowa siłowni typu fitness w celu umożliwienia integracji mieszkańców.

Projekt obejmuje zadania, które przyczynią się do poprawy poziomu jakości życia osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków, zwiększą liczbę osób uczestniczących w organizowanych przez Spółdzielnię zajęciach aktywizacyjno-rekreacyjnych, oraz wpłyną na dostosowanie budynków mieszkalnych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.   

 

Celem głównym projektu jest integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym również zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów osiedla ESM Sielanka.  

 

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

●    Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 11 szt.

●    Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 11 szt.

●    Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,20 ha

●    Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich – 547 jm.

●    Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków mieszkalnych w obszarach – 1000 osób.

 

Realizacja tych celów pozwoli osiągnąć cele długofalowe, do których należy zaliczyć:

●   Podniesienie atrakcyjności zasobów mieszkaniowych spółdzielni

●   Poprawę wizerunku Spółdzielni w oczach spółdzielców i mieszkańców

●   Wzrost aktywności i integracji społecznej

● Wzrost zadowolenia mieszkańców budynków poddanych modernizacji i podniesienie komfortu zamieszkiwania i bezpieczeństwa mieszkańców i gości

●  Podniesienie pozycji Elbląga jako jednego z najistotniejszych ośrodków miejskich Warmii i Mazur, centrum przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.


Zakres projektu

Projekt obejmuje modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych ul. 12 Lutego 32, Nowowiejska 8, Starowiejska 1-4, Mickiewicza 33-33b, Zajchowskiego 2-10, Traugutta 75-76a, Kwiatowa 20, Słoneczna 12, Słoneczna 16, Słoneczna 20, Kosynierów Gdyńskich 36-39  z budową  siłowni plenerowej przy ul. 12 Lutego 32 w Elblągu i przeprowadzenie prac w następującym zakresie:

 1. Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów wraz z modernizacją instalacji odgromowej na 9 budynkach
 2. Modernizacja balkonów 9 budynków
 3. Docieplenie cokołów 11 budynków
 4. Modernizacja opasek izolacyjnych wokół 9 budynków
 5. Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w piwnicach 7 budynków
 6. Przebudowa schodów terenowych przed klatkami schodowymi wraz z podestami 11 budynków
 7. Budowa monitoringu osiedlowego w obrębie 10 budynków (koszt niekwalifikowalny)
 8. Oznaczenie wejść do klatek schodowych pismem Braille’a do 11 budynków
 9. Montaż składanych krzesełek na półpiętrach 9 budynków
 10. Dodatkowe poręcze montowane wzdłuż biegów klatek schodowych  9 budynków
 11. Budowa siłowni typu fitness – 1 kpl. (koszt niekwalifikowalny)