• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3263

Roboty remontowe UE

Przetarg - roboty remontowe

Projekt „Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM „Sielanka”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Elbląg, dnia 26.01.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót remontowych klatek schodowych w latach 2011 – 2012, których realizacja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Adresy obiektów (zadań) przewidzianych do realizacji w latach 2011-2012:

ROK 2011

  ROK 2012

1

Płk Dąbka 76

1

Robotnicza 162-168

2

Płk Dąbka 78

2

Płk Dąbka 67

3

Płk Dąbka 80

3

Płk Dąbka 69

4

Płk Dąbka 82-84

4

Robotnicza 160

5

Płk Dąbka 85

5

Płk Dąbka 41

6

Płk Dąbka 86-92

6

Płk Dąbka 43

7

Płk Dąbka 94

7

Płk Dąbka 48-52

8

Płk Dąbka 96-102

8

Płk Dąbka 54-60

9

Płk Dąbka 104-106

9

Urocza 11

10

Płk Dąbka 112-114

10

Urocza 13

11

Płk Dąbka 75-77

11

Urocza 15

12

Robotnicza 184-188

12

Płk Dąbka 26

13

Robotnicza 170-176

13

Płk Dąbka 28

14

Robotnicza 178-182

14

Płk Dąbka 30

15

Fałata 77

 

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz ofert wariantowych lub warunkowych.

Termin wykonania zamówienia od 01.03.2011r. do dnia 30.10.2012r. - zgodnie harmonogramem dołączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego (bez przedmiaru robót) www.esmsielanka.elblag.pl, lub otrzymać wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg. Za przedmiary robót budowlanych należy uiścić opłatę w wysokości 100 PLN na konto nr 571020 1752 0000 0302 0003 1575.

Warunkiem udziału w przetargu na roboty budowlane jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dowodem wpłaty wadium i następującymi załącznikami;

 1. Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o który sporządzono ofertę, z podaniem cen jednostkowych robót oraz z podaniem danych wyjściowych (parametrów) do kosztorysowania;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) oferenta albo aktualne zaświadczenie o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej, z przedmiotem działania zgodnym z przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i odzwierciedlające aktualnie obowiązujący stan;
 3. Dowód upoważnienia osoby/osób podpisujących ofertę i oświadczenia do niej dołączone do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów w zakresie objętym ofertą, o ile upoważnienie takie nie wynika z dołączonego do oferty odpisu z KRS;
 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości 65 000 PLN; Kserokopię dowodu wpłaty lub kserokopię potwierdzonego przez Bank zrealizowanego polecenia przelewu, lub zaświadczenie banku o dokonanym przelewie/wpłacie oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty.
 5. Zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich lat (najwyżej pięciu) ze wskazaniem inwestora, miejsca prowadzonych robót, zakresu rzeczowego, okresu i czasu realizacji; zaleca się dołączenie referencji; wymóg określony w ppkt 7 nie dotyczy podmiotów nowo powstałych;
 8. Zaświadczenie o przebytym przeszkoleniu w wykonywaniu wyprawy malarskiej StoLook Piccolo;
 9. Wskazanie personaliów osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających wpis tej osoby na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zaświadczenie wydane przez te izby z określonym w nim terminem ważności);
 10. Wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w zakresie objętym realizacją zamówienia;
 11. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000 PLN ważną na dzień składania oferty;
 12. Oświadczenie, że względem oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub egzekucyjne;
 13. Oświadczenie, że w stosunku do osoby oferenta, a w przypadku spółki kapitałowej, udziałowca o pozycji dominującej (analogicznie do pozycji spółki dominującej określonej w art.4 §1 pkt 4 ksh), lub członków zarządu nie jest prowadzone postępowanie karne w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, lub przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, ani też że osoby te nie są karane za popełnienie takich przestępstw;
 14. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na oferowane roboty zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z warunkami umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na deklarowany przez oferenta okres, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
 15. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z „ Regulaminem składania zamówień, zawierania umów i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, świadczenie usług oraz dostawę rzeczy” obowiązującym w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” a także ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ze wzorem umowy o wykonanie zamówienia i przyjmuje warunki w nich zawarte przez przystąpienie bez zastrzeżeń.

Ofertę na w/w roboty należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 16.02.2011r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27
Oferta w przetargu nieograniczonym na remont klatek schodowych
w latach 2011-2012 – roboty budowlane
Nie otwierać przed dniem 16.02.2011 r. godz. 1200”

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2011r. o godz. 12:00 w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

Szczegółowych informacji udzielać będzie Inspektor kontroli technicznej ds. budowlanych w pok. nr 18.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta.

Pobierz: Regulamin przetargów.doc
Pobierz: zał 6 harmonogram.pdf
Pobierz: zał 2 oferta.doc
Pobierz: zał 3 informacja.doc
Pobierz: zał 4 przesłona.pdf
Pobierz: zał 5 daszek.pdf
Pobierz: SIWZ.doc
Pobierz: zał 1 umowa.doc
Pobierz: Roboty remontowe.doc

data dodania:2011-01-26