• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3267

Ogłoszenie-przetarg, modernizacja budynków 2022

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELANKA” w 2022r.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na przedmiot zamówienia z podziałem na branże robót (Części)

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość Części zamówienia według poniższego wykazu:

 

1)       Część nr 1

Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 6 budynkach,

2)       Część nr 2

Modernizacja instalacji odgromowej na 6 budynkach,

3)       Część nr 3

Docieplenie cokołów z robotami towarzyszącymi 7 budynków mieszkalnych,

(prace realizowane na budynkach i poza nimi)

4)       Część nr 4

Montaż dodatkowych poręczy wzdłuż biegów klatek schodowych 8 budynków,

Montaż składanych krzesełek na półpiętrach 8 budynków,

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 03.01.2022r. do dnia 31.10.2022r.

     Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl

          Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości wynikającej z pkt. B.6 SWZ:

-        dla części nr 1 w wysokości 60.000,00 zł

-        dla części nr 2 w wysokości 15.000,00 zł

-        dla części nr 3 w wysokości 20.000,00 zł

-        dla części nr 4 w wysokości 5.000,00 zł

 

            Pisemną ofertę na wykonanie w/w  robót należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 23.11.2021r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

 

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na „Przetarg na 2022r.”

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.11.2021r., godz. 10.00”

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu, ul. Gwiezdna 26/27 (pokój nr 20) w dniu 23.11.2021r. o godz. 1000 .            

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego w uzasadnionych przypadkach na każdym etapie postępowania.