Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2022

Mając na względzie narastającą sytuację zagrożenia epidemicznego i kolejnej fali zachorowań, co jest ogłaszane w publicznie dostępnych informacjach, Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” kierując się przede wszystkim troską o wspólne bezpieczeństwo zarządza podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie ESM „Sielanka” w trybie nadzwyczajnym, wynikającym z art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w brzmieniu aktualnie obowiązującym, na piśmie.

Zarząd Spółdzielni stale monitoruje sytuację związaną z zagrożeniem Covid-19 tym samym nie może pozostać obojętny wobec informacji dotyczących niesłabnącego wzrostu zakażeń, jak również zapowiedź Ministra Zdrowia o realnej możliwości pojawienia się kolejnej fali zachorowań wraz z początkiem roku szkolnego.

Podjęcie uchwał na piśmie pozwoli członkom Spółdzielni w bezpiecznych warunkach spełnić obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wobec powyższego głosowanie poszczególnych Uchwał odbędzie się na kartach do głosowania w trybie pisemnym z zachowaniem obostrzeń wynikających z aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 (w świetlicy na I piętrze) w ciągu pięciu dni od 19 do 23 września 2022 r. z podziałem na funkcjonujące w Spółdzielni rejony eksploatacyjne w godzinach od 12:00 do 17:00.

➢ CZĘŚĆ I odbędzie się 19.09.2022 r. (poniedziałek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Pionierska, Żeglarska, Owocowa, Bosmańska, Królewiecka, Plac Jagiellończyka, Kopernika, Urocza, Płk. Dąbka 26 -30, 41 - 43, 48 - 60, Bażyńskiego i Pilgrima.

➢ CZĘŚĆ II odbędzie się 20.09.2022 r. (wtorek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Różana, Jaśminowa, Robotnicza 45-59, 88-96, 107–109, Płk. Dąbka 5 – 11, Płk. Dąbka 23 i 25, Gwiezdna i Donimirskich.

➢ CZĘŚĆ III odbędzie się 21.09.2022 r. (środa) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Robotnicza 160, 162 - 188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94, 67 - 114, Brzeska, Daszyńskiego i Fałata.

➢ CZĘŚĆ IV odbędzie się 22.09.2022 r. (czwartek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach Spółdzielni przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego.

➢ CZĘŚĆ V odbędzie się 23.09.2022 r. (piątek) i obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali położonych w nieruchomościach przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Starowiejska, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna i 12-go Lutego.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2021 będą wyłożone do wglądu Członków w świetlicy ESM „Sielanka” przy ulicy Gwiezdnej 26/27 od dnia 26 sierpnia 2022 r. i będzie można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem:

1. Uchwała Nr 1/WZ/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2021 roku.

2. Uchwała Nr 2/WZ/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2021 rok.

3. Uchwała Nr 3/WZ/2022 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2021 rok.

4. Uchwała Nr 4/WZ/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2021 roku.

5. Uchwała Nr 5/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Prezesowi Zarządu ESM „Sielanka”.

6. Uchwała Nr 6/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Zastępcy Prezesa Zarządu ESM „Sielanka”.

7. Uchwała Nr 7/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka”.

8. Uchwała Nr 8/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka” za okres od 1.01.2021 r. do 24.02.2021 r.

9. Uchwała Nr 9/WZ/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” w 2021 roku.

Informacja dotycząca sposobu głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia

Mając na względzie narastającą sytuację zagrożenia epidemicznego i kolejnej fali zachorowań, Zarząd ESM „Sielanka” zarządza podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia zamykających rok kalendarzowy, w tym dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok oraz podziału wyniku finansowego za 2021 rok na piśmie z zachowaniem obostrzeń wynikających z aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego. W następstwie podjęcia tych uchwał możliwe będzie ich złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki czemu Spółdzielnia wykona ustawowy obowiązek w tym zakresie.

Obsługę wydawania kart do głosowania w Spółdzielni będzie pełniła, powołana przez Zarząd, Komisja Skrutacyjna składająca się z członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedla. Komisja ta będzie również sprawowała nadzór nad głosowaniem oraz liczyła głosy pod uchwałami po zakończeniu głosowania. Ze swoich czynności Komisja sporządzi stosowny protokół.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał wydawane będą w dniu głosowania w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub pełnomocnika Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w biurze ESM „Sielanka” oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członkowie posiadający prawa do lokali mieszkalnych w kilku rejonach eksploatacyjnych głosują tylko w jednym rejonie eksploatacyjnym.

Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia odbędzie się w bezpiecznych warunkach. Zarząd Spółdzielni zapewni wszystkim uczestnikom dostęp do maseczek ochronnych oraz środków dezynfekcyjnych.

 

Do pobrania: pełnomocnictwo do głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia ESM "Sielanka" w Elblągu przeprowadzonego w dniach 19 - 23.09.2022 r.