• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3267

Nowy system gospodarowania odpadami

Elbląg, dnia 12.03.2013 rok

SZANOWNI PAŃSTWO

    Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2013 roku Miasto Elbląg na podstawie przepisów ustawy z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przejmie obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez osoby korzystające z lokali użytkowych. Na podstawie w/w ustawy Gminy samodzielnie mają ustalać opłaty. Rada Miejska w  Elblągu 19 lutego 2013 roku uchwaliła, że w Elblągu naliczanie opłat dla działalności gospodarczej dokonywane będzie od ilości wywiezionych pojemników.

    Na potrzeby wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami Rada Gminy Elbląga podjęła kilka uchwał, w tym m.in. :

  • UCHWAŁĘ NR XIX/516/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • UCHWAŁĘ NR XX/537/2012 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.
  • UCHWAŁĘ NR XXI/544/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • UCHWAŁĘ NR XXI/545/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.
  • UCHWAŁĘ NR XXI/546/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • UCHWAŁĘ NR XXI/547/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

 

      Uchwały podjęte 19 lutego 2013 roku wymagają jeszcze opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko Mazurskiego i wejdą w życie 14 dni po ich opublikowaniu.

Pełna treść powyższych uchwał znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:

http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/5.

I. Ustalenie danych do naliczeń opłat za  odbiór odpadów  zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

     Zgodnie z Uchwałą nr  XXI/544/2013 Rady Miejskiej w Elblągu parametrem do naliczenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla lokali niezamieszkałych będzie jednokrotny wywóz pojemnika.

      Zgodnie z § 5 ust. 3, 4, 5, 6 Uchwały nr XX/537/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż wynikająca ze spełnienia niżej podanych wymagań :

- dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l,

- dla punktów handlowych poza lokalem ( w tym targowiska) – 20 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l,

- dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l,

- dla zakładów rzemieślniczych , usługowych i produkcyjnych oraz obiektów administracji publicznej, placówek kulturalnych i zakładów służby zdrowia w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 120 l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l.

      Stąd na podstawie podjętych uchwał Urząd Miasta Elbląga nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji, która określi podstawę i wysokość obliczonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      Z tej przyczyny zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie i przekazanie do administracji Spółdzielni w terminie do dnia 10.04.2013 r. załączonego druku oświadczenia o charakterze prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu wg przedstawionych powyżej kryteriów oraz w przypadku zadeklarowania działalności gastronomicznej odpowiednio liczbę miejsc konsumpcyjnych, a dla działalności innej niż handlowa czy gastronomiczna podania liczby osób zatrudnionych (oświadczenie w załączeniu).

     Pozyskane dane dla Spółdzielni stanowić będą podstawę do sporządzenia deklaracji zbiorczej. Termin złożenia deklaracji do Urzędu Miejskiego w Elblągu upływa z dniem  do 30 kwietnia 2013 roku. W przypadku nie uiszczania opłat, opłaty te podlegały będą windykacji przez Miasto, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Powyższe oświadczenie prosimy o dostarczenie do siedziby Spółdzielni (pokój nr 5 lub 8, ul. Gwiezdna 26/27 Elbląg)  lub wrzucić do skrzynki umieszczonej na drzwiach Spółdzielni.

Druk oświadczenia można też pobrać ze strony internetowej Spółdzielni link: www.esmsielanka.elblag.pl, zakładka aktualności / odpady - lokale użytkowe.

UWAGA: W przypadku zaistnienia zmian w charakterze prowadzonej działalności lub innych parametrów, o których mowa powyżejw lokalu, po dniu 30 kwietnia 2013 r., - użytkownicy lokali są obowiązani złożyć  korektę oświadczenia  w formie pisemnej i dostarczyć do Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia nastąpienia  zmiany.

     Urząd Miasta w Elblągu zgodnie z podjętymi uchwałami będzie prowadził weryfikacje danych zawartych w deklaracjach składanych przez Spółdzielnię, a zatem weryfikacji podlegać będą pod względem rzetelności także dane wykazane w złożonych przez Państwa do Spółdzielni wypełnionych drukach Oświadczeń.

II. Wysokość opłat za odpady uzależniona została od sposobu zbierania odpadów (opłaty za odpady segregowane będą niższe).

     Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta wysokość stawki opłat uzależniona będzie od sposobu zbierania odpadów:  to znaczy czy będą one zbierane w sposób selektywny (segregowane), czy nieselektywny w danej nieruchomości w odniesieniu do punktu odbioru odpadów.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do selektywnej gospodarki odpadami i podziału odpadów na papier, szkło, plastyk i biodegradowalne.   

Od lipca 2013 roku, kontrolę pojemników czy odpady są segregowane czy są nieposegregowane, w imieniu Miasta sprawować będzie firma wywożąca odpady, wyłoniona w drodze przetargu przez Miasto. W wypadku nie dostosowania się do wymogów selektywnej zbiórki firma wywożąca ma obowiązek powiadomić o tym Gminę. Konsekwencją czego będzie narzucenie  przez Gminę dla mieszkańców danej nieruchomości  w drodze decyzji administracyjnej opłat wyższych tj.  jak dla odpadów niesegregowanych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierana będzie przez Miasto za pośrednictwem Spółdzielni  i  w całości będzie przekazywana do Urzędu Miasta. Opłata obejmuje:  koszty odbierania odpadów, transportu, zbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, koszty  obsługi administracyjnej tego systemu w Urzędzie Miasta.

III.  Przygotowanie zasobów Spółdzielni do wdrożenia ustawy z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

     Dla wdrożenia nowego systemu  gospodarki odpadami planowany jest nowy podział zasobów Spółdzielni w odniesieniu do  punktów zbiórki odpadów komunalnych (w oparciu o posiadane obudowy i planowane utworzenie nowych miejsc selektywnej zbiórki odpadów). Z uwagi na to, iż wszystkie punkty odbioru odpadów w zasobach Spółdzielni będą wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Spółdzielnia planuje złożyć w Gminie Miasta Elbląg deklarację, w której oświadczy o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wszystkich nieruchomościach. Apelujemy zatem o segregowanie odpadów, bowiem będzie taniej gdy odpady wyrzucane do pojemników będą posegregowane.

       Szczegółowe informacje o  nowych przepisach, i uchwałach Rady Miejskiej w Elblągu, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu, link do strony internetowej Urzędu Miasta: www.umelblag.pl (zakładka gospodarka odpadami komunalnymi).     

     Załącznik: oświadczenie

                                                                          Z poważaniem

                                                                                     Zarząd ESM ”Sielanka”