• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3267

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

P R Z E T A R G

 

ESM „SIELANKA” z siedzibą w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych

w Elblągu usytuowanych przy ulicach :

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Wigilijna 8-9;

 

 • Lokal o pow. użytk. 159,34 m2 położony na parterze budynku (na powierzchnię składają się pomieszczenia na parterze, antresoli oraz w poziomie piwnic) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 4150,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 5.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Czerwonego Krzyża 1;

 

 • Lokal o pow. użytk. 107,00 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 5000,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 5.000,00 zł. Lokal do objęcia od dnia 01.11.2021 r.

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Królewieckiej 85;

 

 • Lokal o pow. użytk. 65,64 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 2000,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 2.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Mączna 2A;

 

 • Lokal o pow. użytk. 53,53 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1600,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 2.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  1 Maja 28-46;

 

 • Lokal o pow. użytk. 80,24 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 2500,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 2.500,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 • Lokal o pow. użytk. 88,72 m2 położony na parterze budynku z przynależnymi pomieszczeniami          w poziomie piwnic, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 2500,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 2.500,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 • Lokal o pow. użytk. 253,34 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 6600,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 7.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 • Lokal o pow. użytk. 95,61 m2 położony na parterze budynku przy ul. 1-go Maja 30 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 3000,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 3.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 • Lokal o pow. użytk. 101,50 m2 położony na parterze budynku przy ul. 1-go Maja 44 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 3000,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 3.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 • Lokal o pow. użytk. 26,37 m2 położony na parterze budynku przy ul. 1-go Maja 30 z przeznaczeniem na działalność biurowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 850,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 1.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 • Lokal o pow. użytk. 52,81 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1600,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 2.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 79;

 

 •  Lokal o pow. użytk. 73,54 m2 położony na piętrze budynku ul. Płk. Dąbka 79  z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1700,00 zł netto + media  i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 2.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 • Lokal o pow. użytk. 229,59 m2 położony na piętrze budynku ul. Płk. Dąbka 79 z przeznaczeniem na działalność biurowo-usługową, rozrywkową. Czynsz za najem lokalu to kwota 3000,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 3.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 •  Lokal o pow. użytk. 194,40 m2 położony na piętrze budynku ul. Płk. Dąbka 79 z przeznaczeniem na działalność biurowo-usługową, rozrywkową. Czynsz za najem lokalu to kwota 2500,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 2.500,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy.

 

 Powierzchnię lokali użytkowych ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-70/B-02365.

Umowa najmu zostanie zawarta według wzoru ESM „Sielanka” – tekst do wglądu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 15.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21.09.2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 (świetlica w piwnicy ) w Elblągu. Podczas przetargu będzie obowiązywać reżim sanitarny tj.: dystans, dezynfekcja rąk i maseczki.

 

Oferty w zalakowanych kopertach zawierające n/w dokumenty prosimy wysłać na adres siedziby Spółdzielni, dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni lub wrzucić do skrzynki zamontowanej przy drzwiach siedziby spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27w terminie do dnia 20.09.2021 roku do godz. 14.00 :                                                                                                                                      

-charakterystyka firmy - prowadzonej działalności, przeznaczenie lokalu

- oferowana stawka czynszu najmu 

-aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami na świadczenia społeczne

-aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi

-podstawa prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

-zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT oraz numeru REGON

-kserokopia dowodu wpłaty wadium na konto spółdzielni w banku PKO BP nr 57  1020 1752  0000  0302  0003 1575

-oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, postanowieniami Regulaminu postępowania przetargowego oraz wzorem umowy najmu/ projektem,  które oferent uznaje jako wiążące.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach i lokalach można uzyskać w administracji Spółdzielni  (pok. 15) lub pod numerem telefonu (55) 642-50-46.

 

W przypadku gdy na najem danego lokalu wpłynie więcej niż jedna oferta, przetarg odbywa się w formie licytacji z postąpieniem co najmniej o jeden złoty.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

Elbląg, dnia 09.09.2021 r.