Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Dodatki mieszkaniowe

 

     Zachęcamy Państwa do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, który ma za zadanie pomagać osobom osiągającym niskie dochody w regularnym wnoszeniu  opłat za używanie mieszkania.

  Na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (byłego MOPS-u) https://www.ecus.pl znajdą Państwo niezbędne informacje i kryteria dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego.

   Przypominamy, że posiadanie zaległości w opłatach za używanie mieszkania nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem dopłacania, w okresie otrzymywania dodatku, różnicy pomiędzy otrzymanym dodatkiem a pełnym wymiarem opłat.

     Przyznany dodatek mieszkaniowy jest wypłacany przez okres sześciu miesięcy, pod warunkiem bieżącego opłacania należności czynszowych, a przyznanie go na kolejne pół roku następuje po złożeniu nowego wniosku w szóstym miesiącu   pobierania dodatku.

   W wypadku stwierdzenia, że przez kolejne dwa miesiące nie są opłacane należności  za zajmowany lokal, wypłata dodatku mieszkaniowego – w drodze decyzji wydanej przez ECUS – zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

     Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz aneks opłat należy pobrać w Spółdzielni – Dział Rozliczeń Czynszowych. Spółdzielnia potwierdza również dane zawarte we wniosku dotyczące lokalu oraz wysokości opłat.

     Następnie wniosek należy wypełnić w części dotyczącej deklaracji o wysokości dochodów oraz składu osobowego rodziny uwzględniając wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów bądź oryginały  potwierdzające dochody rodziny.

       Wnioski o dodatki mieszkaniowe można przesyłać pocztą tradycyjną na adres  ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, pozostawić w zainstalowanej skrzynce podawczej znajdującej się w głównej siedzibie Ośrodka jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres mops@ecus.pl .

     W razie pytań lub wątpliwości informacje telefoniczną można otrzymać w zespole dodatków mieszkaniowych ECUS pod numerem telefonu; (55) 625-61-38 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Natomiast pytania do Spółdzielni należy kierować pod numer telefonu (55) 642-50-17 lub (55) 642-50-14.