• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3267

Przetarg - obszar 11 część 1

ue 2019-2021 

Elbląg, dnia 29.11.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 11 cz. 1 dla projektu „Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 cz. 1”

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na przedmiot zamówienia z podziałem na branże robót (Części)

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość Części zamówienia według poniższego wykazu:

 

  • Część nr 1

- Modernizacja pokryć dachowych i modernizacja kominów na 33 budynkach,

  •    Część nr 2

- Modernizacja instalacji odgromowej na 33 budynkach,

  • Część nr 3

                - Docieplenie cokołów 38 budynków mieszkalnych,

                - Przebudowa schodów terenowych przed klatkami schodowymi wraz z podestami 38 budynków,

                - Modernizacja opasek izolacyjnych wokół 37 budynków,

                - Budowa siłowni typu fitness – 1 kpl.

  • Część nr 4

                - Oznaczenie wejść do klatek schodowych pismem Braille’a do 38 budynków,

                - Dodatkowe poręcze montowane wzdłuż biegów klatek schodowych 36 budynków,

                - Montaż składanych krzesełek na półpiętrach 36 budynków,

  • Część nr 5

- Modernizacja balkonów 35 budynków,

  • Część nr 6

- Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w piwnicach 9 budynków,

  • Część nr 7

- Budowa monitoringu osiedlowego w obrębie 27 budynków.

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019r  do dnia 02.11.2021r.

     Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl lub ze strony internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

     Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości wynikającej z pkt. B.6 SIWZ:

-         dla części nr 1 w wysokości 140.000,00 zł

-         dla części nr 2 w wysokości 25.000,00 zł

-         dla części nr 3 w wysokości 70.000,00 zł

-         dla części nr 4 w wysokości 20.000,00 zł

-         dla części nr 5 w wysokości 80.000,00 zł

-         dla części nr 6 w wysokości 25.000,00 zł

-         dla części nr 7 w wysokości 40.000,00 zł

 

            Pisemną ofertę na wykonanie w/w  robót należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 17.12.2018r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Oferta na: „Modernizacja 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 11 cz. 1”

„Nie otwierać przed dniem 17.12.2018 r.  do godz. 1000

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”  w Elblągu,                 ul. Gwiezdna 26/27 (pokój nr 20)  w dniu 17.12.2018r. o godz. 1000.            

Szczegółowych informacji udzielać będą Inspektorzy kontroli technicznej w pokojach nr 19, 21 i 22.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego w uzasadnionych przypadkach na każdym etapie postępowania.  


Do pobrania:

- SIWZ

- Załącznik 1a

- Załącznik 1b

  - spis treści

  - część 1

  - część 2

  - część 3

  - część 4

  - część 5

  - część 6

  - część 7

- Załącznik 1c

- Wzór umowy

- Załączniki 3-8

- Załącznik 3.1

- Złącznik 3.2

- Załącznik 9